- กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานในยุค Thailand 4.0 “สอนอย่างไรให้เป็น WIL” วันที่ 23 สิงหาคม 2561
 
- กำหนดการงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
 
- กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและเครือข่าย
 
- กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาให้แก่สถานประกอบการในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 23 เมษายน 2561
 
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
 
- กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560
 เอกสารการอบรมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรนำร่องฯ วันที่ 9 มีนาคม 2562
- ประวัติวิทยากร
- คู่มือWIL
- การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
- นวัตกรรมหลักสูตร New S Curve สกอ.
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ_อุตรดิตถ์
- แบบฟอร์มเสนอโครงการ
 
เอกสารการอบรม วันที่ 23 สิงหาคม 2561
- เอกสารการอบรมโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง
 
อกสารการอบรม วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561
- ปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษา โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์
- มาตรฐานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา โดย อาจารย์สารัลย์ กระจง
- งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและการรับรองงาน โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์
- เทคนิคการเจรจา การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์
- การเตรียมความพร้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์
- การติดตามและประสานงานระหว่างปฏิบัติงาน โดย ดร.รัชดา คาจริง
- การนิเทศงและการสอนงาน โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์
- การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา โดย อาจารย์สารัลย์ กระจง
- การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
- แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
- แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
<ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
หัวหน้างานสหกิจศึกษา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
admission.kpru.ac.th | tabian.kpru.ac.th
e-student.kpru.ac.th | mua.kpru.ac.th

image2

วันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2561 งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและเครือข่าย ณ ห้องคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาให้แก่สถานประกอบการในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1 โดนมีนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประมาณ 65 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คุณบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล และ คุณสุทัศน์ เชื้ออินทร์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 ทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากรโดย อาจารย์สารัล กระจง กิจกรรมดังกล่าวมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นผู้เปิดโครงการ และ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี เป็นผู้กล่าวรายงาน

image2

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียร์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและคณาจารย์ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

image2

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการแลบะงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ. โดยมีผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้กล่าวรายงาน และรศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นผู้เปิดการอบรม