กรอกผลการเรียน
ออนไลน์

สำหรับอาจารย์
 

หลักสูตร
และแผนการเรียน

หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา แผนการเรียน ตารางเรียน

+ แจ้งอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับผลคะแนน E หรือ F
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562
 
+ รับสมัครนักศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 1 วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
 
+ ประกาศมาตรการกำกับและควบคุมการส่งผลการเรียน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
+ ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ตรวจสอบรายชื่อแบบชั่วคราวได้ที่นี่
 
+ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561
 
+ แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ 2/2560 เดิมวันที่ 14 เป็น 22 มีนาคม 2561
 
+ โครงการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2561
 
ข่าวทั้งหมด
ประกาศมหาวิทยาลัย
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562
 
+ ประกาศมาตรการกำกับและควบคุมการส่งผลการเรียน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
+ ประกาศแนวปฏิบัติในการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษ พ.ศ. 2560
 
+ ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 
+ ประกาศกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ 2/2560
 
+ ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด) ภาคเรียนที่ 2/2559
 
+ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ(กำแพงเพชร/แม่สอด)
 
+ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป.(กำแพงเพชร)
 
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 
 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 
- พ.ศ.2560 ภาค ปกติ | - พ.ศ.2560 ภาค กศ.บป.
 
- พ.ศ.2559 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2559 แม่สอด
 
ดูเพิ่มเติม
กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา
 
- กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ภาคปกติ แก้ไข
 
- กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ภาคกศ.บป.
 
 
กำหนดการโครงการและกิจกรรมสำนักงาน
 
- กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานในยุค Thailand 4.0 “สอนอย่างไรให้เป็น WIL” วันที่ 23 สิงหาคม 2561
 
- กำหนดการงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
 
- กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและเครือข่าย
 
- กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาให้แก่สถานประกอบการในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 23 เมษายน 2561
 
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
 
+ กำหนดการอบรม การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา 27 พฤศจิกายน 2560
 
กำหนดการเพิ่มเติม
 
ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์)
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา แก้ไข
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา ฉบับแก้ไข
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์ ฉบับแก้ไข
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา เปิด 19 มิถุนายน 2560
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
 
ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
 
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา แก้ไข
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์ แก้ไข
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
ปฏิทินทั้งหมด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
admission.kpru.ac.th
e-student.kpru.ac.th | mua.kpru.ac.th

ขั้นตอนการขอรับบริการ

- ขั้นตอนการสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2561
- ขั้นตอนการขอรับสมัครเรียน สำหรับนักเรียน
- ขั้นตอนการยกเว้นรายวิชา สำหรับนักศึกษา
- ขั้นตอนการขอรับเอกสารทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา

เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฯ
- แบบฟอร์ม มคอ.02
- หมวดที่ 5 มคอ.2
- หมวดที่ 7 มคอ.2 จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
- ตัวอย่าง แบบรายงานข้อมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ
- ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ

เอกสารทวนสอบ

- update โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
- โดย รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์
- โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรการต์

เอกสารการอบรม

- แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2562
- การส่งเสริมและการพัฒนาสหกิจศึกษา 25 ส.ค. 60
- การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) 24-25 เม.ย. 60
- แบบฟอร์ม มคอ.2
- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- ตัวอย่าง มคอ.02

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

- เอกสารหมายเลข-มคอ.2-01-แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
- เอกสารหมายเลข-มคอ.2-02-แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
- เอกสารหมายเลข-มคอ.2-03-แบบฟอร์มเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามเกณฑ์ สกอ. 2558 update
- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ป.ตรี)
- ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ป.โท ป.เอก)
- ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

รายงานการประชุม

- สนท.1/2561
- สนท.2/2561
- สนท.3/2561
- สนท.4/2561

 

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [กิจกรรมทั้งหมด]

image2

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดรายงานตัวนักศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มีจำนวนผู้รายงานตัวประมาณ 1300 คน

image2

วันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2561 งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและเครือข่าย ณ ห้องคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาให้แก่สถานประกอบการในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1 โดนมีนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประมาณ 65 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คุณบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล และ คุณสุทัศน์ เชื้ออินทร์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมพิธีเปิด

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร จัดรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 portfolio วันที่ 6 มกราคม 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรักศมีโชติ มร.กพ.

image2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 ทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากรโดย อาจารย์สารัล กระจง กิจกรรมดังกล่าวมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นผู้เปิดโครงการ และ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี เป็นผู้กล่าวรายงาน