Phone : 055 706 547

สไลค์ สำนักส่งเสริมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมฯ มรภ.กพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์


+ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 2/2564 [29 พ.ย. 64]
 
+ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ภาคกศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) [10 พ.ย. 64]
 
+ รับสมัครนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู [1 ต.ค. 64]
 
+ เปิดระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ์การเยียวยาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา [21-31 ส.ค. 64]
 
+ ประกาศ มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังฯ COVID-19 ฉบับที่ 23 [23 ก.ค. 64]
 
+ ประกาศ มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังฯ COVID-19 ฉบับที่ 22 [14 ก.ค. 64]
 
+ ประกาศ มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังฯ COVID-19 ฉบับที่ 21 [30 มิ.ย. 64]
 
+ ประกาศ มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังฯ COVID-19 ฉบับที่ 20 [14 มิ.ย. 64]
ข่าวทั้งหมด
คำสั่ง ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย


กำหนดอนุมัติผลการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


ปีการศึกษา 2564
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
ปีการศึกษา 2563
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา ฉบับแก้ไข
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์ ฉบับแก้ไข
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลฯ
ปฏิทินทั้งหมด

ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.


ปีการศึกษา 2564
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
ปีการศึกษา 2563
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
ปฏิทินทั้งหมด

ผู้อำนวยการ

ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


กิจกรรมสำนักงาน | โครงการ | กิจกรรมทั้งหมด

แนะแนวการศึกษาต่อ มรภ.กพ. ปีการศึกษา 2565

image6
สำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...

ประชุมโครงการงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565

image5
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมการจัดทำโครงการ งบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในทั้ง 4 หน่วยงาน ...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563

image6
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2559 - 2560 โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่...

การพัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564

image5
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นประธาน และมีอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ...