:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตราฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ::
--> มคอ.3 - มคอ. 5
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
 
   :: มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.2 ::
 
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาพลศึกษา
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร 2 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี และ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
- สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   (กลุ่มวิชาออกแบบเซรามิกส์)
   (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก)
   (กลุ่มวิชาเฟอร์นิเจอร์)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
   (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
   (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโยธา)
   (กลุ่มวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
   (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
 
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -