:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
1 2/2557 3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี วิทยาการจัดการ อ.ทิพย์พวรรณ    ศิบุญนันท์
2 2/2557 1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    ภาษาไทย
3 1/2557 1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วิยุดา    ทิพย์วิเศษ
4 2/2556 5704705 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อนัน    หยวกวัด
5 2/2556 2564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    นิติศาสตร์
6 2/2556 1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    ภาษาไทย
7 1/2556 4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ธีศิษฏ์    กระต่ายทอง
8 1/2554 5711106 ทักษะการใช้เครื่องมือประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิษณุ    บัวเทศ
9 1/2554 1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครุศาสตร์ อ.วรพรรณ    กระต่ายทอง
10 1/2554 1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครุศาสตร์ อ.วันทนา    สุขเทศ

หน้า [1]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort