กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการ

 • Portfolio name
  อบรม Skill Mapping 67

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรม "การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping" วันที่ 3 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มรภ.กพ. วิทยากรโดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ศึกษาดูงาน มรภ.สุราษฎร์ธานี

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มรภ.กพ. เข้าศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มรภ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 29 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มรภ.สุราษฎร์ธานี นำโดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักฯ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  นิทรรศการสหกิจศึกษา CWIE 2567

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โดยรองผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมงานนิทรรศการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรมการประยุกต์ใช้ AI ในงานวิจัยฯ

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดอบรม "การประยุกต์ใช้ AI Science Space ในงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยากร ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช โดยมีผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี มรภ.กพ. เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  KPRU พลิกโฉมสู่การพัฒนาท้องถิ่น

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดบูธรับสมัครนักศึกษา พ.ศ. 2567 ในงาน "KPRU พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กึ่งศตวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2567 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี จังหวัดกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2566

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2566 สําหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 2563 - 2564 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  แนะแนวการศึกษาต่อ 2567

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดกิจกรรมการวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  กิจกรรมจิตอาสา 2566

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทำความสะอาดในทุกจุดบริการและจุดปฏิบัติงาน เพื่อให้สภาพแวดล้อมในองค์กรที่รับผิดชอบดูสะอาดและสบายตา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรบการจัดการเรียนการสอนฯ

       วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะการเรียนรู้" ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

       งานมาตรฐานการประกันคุณภาพ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา SAC มรภ.กพ. อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลความต้องการ การสำรวจรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่น

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมกิจกรรม “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยจัดแสดงในบูธรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และเปิดตัว Application KPRU Mind ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  เตรียมจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมโครงการ เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร เพื่อการรับรองหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการฯ การดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรภ.กพ. อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 65

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2565 สําหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 2560 - 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามเกณฑ์65

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการตรวจสอบการดำเนินการ เพื่อการรับรองหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565" วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  50 ปี KPRU to Credit bank

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต" วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  แนะแนวการศึกษาต่อ 66

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม เรื่อง วางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  อบรมการพัฒนาหลักสูตร CWIE

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดอบรมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ วันที่ 1 ก.ค. 2565 ณ ห้องประชุมดอกสัก ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2565

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.กพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  สสท.ศึกษาดูงาน มรภ.ภูเก็ต

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.กพ. เข้าศึกษาดูงานสำนักสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานชั้น 1 และ ห้องประชุมสภามหาวิทยลัยชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน

       กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบ Digital Transcript สำนักส่งวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  สอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาล'65

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ตรวจสอบระบบสารสนเทศ MIS

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้รับการตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) จากคณะผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน มรภ.กพ. วันที่ 19 มกราคม 2565 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2565

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2565 วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  แนะแนวการศึกษา 2565

       สำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุม เรื่องการวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรภ.กพ. อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ประชุมโครงการงบประมาณ 2565

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมการจัดทำโครงการ งบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในทั้ง 4 หน่วยงาน อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต 59-60

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2559 - 2560 โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 • Portfolio name
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นประธาน และมีอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป