Phone : 055 706 555 ext. 1022

งานเลขานุการ


สไลค์ สำนักส่งเสริมฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564


รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563
รอบที่ 2 วันที่ 15 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2564
รอบที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2564 >>

สมัครเรียน ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมฯ มรภ.กพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์


+ ประกาศคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2563 [คุรุสภา]
 
+ ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562 ปี 2564-2565 [กรมจัดหางาน]
 
+ ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค และสอนชดเชยนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
+ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
 
+ ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19
 
+ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563
 
ข่าวทั้งหมด
หน้าที่หน่วยงาน

หน้าที่หน่วยงานเลขานุการ

1.1. งานสารบรรณ
       1) ลงทะเบียนรับหนังสือเข้า-ออก จากหน่วยงานภายนอก และภายในแยกเรื่องส่งฝ่ายต่างๆ
       2) ส่งหนังสือออกจากสำนักงานไปยังหน่วยงานภายในสถาบัน ประสานงานศูนย์และสำนัก
       3) พิมพ์หนังสือราชการ รายงานการประชุม บันทึกข้อความ คำสั่ง และประกาศต่าง ๆ
       4) จัดเก็บเอกสาร และค้นคืน
       5) ดำเนินการทำลายเอกสารทางราชการ
       6) จัดเตรียมเอกสารการประชุมทางวิชาการ

1.2 งานด้านการพัฒนาบุคลากร
       1) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมประชุมสัมมนา
       2) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีส่วนร่วมด้านกิจกรรม

1.3 งานรับสมัครนักศึกษา
1.4 งานการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       1.4.1 จัดซื้อ จัดจ้าง ทำเอกสารต่างๆ เช่น
              1) เอกสารรับรายงานตัว
              2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในสำนัก
              3) คู่มือการรับสมัคร
              4) บัญชีวัสดุครุภัณฑ์
       1.4.2 ประสานงานกับฝ่ายการเงินในเรื่องกำหนดการต่างๆ
              1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
              2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา
              3) ค่าจ้างนักศึกษา
              4) ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยตามงบประมาณ
              5) ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน
              6) ค่าตอบแทนกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงาน
              7) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
              8) ค่าตอบแทนข้าราชการ
              9) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ
              10) ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษา

       1.4.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ
              1) งบประมาณแผ่นดิน
              2) งบบำรุงการศึกษา
              3) งบโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
              4) งบเงินฝากถอนคืน – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
              5) จัดทำงบประมาณแผ่นดิน

1.5 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       1) จัดทำแผนพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       2) ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อบังคับของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       3) ประสานงานเพื่อเสนอสภาประจำสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
       4) ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาระบบงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       5) จัดทำปฏิทินการศึกษาภาคปกติ – กศ.บป.
       6) จัดประชุมฝ่ายต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       7) จัดทำแผนอัตรากำลังของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.6 งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1.7 งานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานเลขานุการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 (ตึก14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โทร. 055 706 555 ต่อ 1022, 1023 หรือ 055 706 547

ประกาศ คำสั่งมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย


+ ประกาศ นโยบายวิชาการและวิจัยในการจัดการวิกฤตการจัดการศึกษา พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค และสอนชดเชยนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
+ ประกาศ หลักเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเทียบกับม.ปลายฯ พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ รับสมัครนักศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
 
+ ประกาศ มาตรการกำกับและควบคุมการส่งผลการเรียน ป.ตรี พ.ศ. 2562
 
+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
 
+ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 21 ต.ค. - 10 พ.ย. 62
 
+ ประกาศรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562
 
ปฏิทินการศึกษา
กำหนดอนุมัติผลการศึกษา

บุคลากร งานเลขานุการ


นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง
หัวหน้างานเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1023


นางสาวกนกกร ทองคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | พนักงานราชการ
เบอร์ภายใน 1022

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


กิจกรรมสำนักงาน | โครงการ | กิจกรรมทั้งหมด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563

image6
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2559 - 2560 โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่...

การพัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564

image5
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นประธาน และมีอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ...