Phone : 055 706 555 ext. 1477

งานทะเบียนและประมวลผล


หน้าที่หน่วยงาน

หน้าที่หน่วยงานทะเบียนและประมวลผล

2.1 งานธุรการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       2.1.1 รับส่งเอกสารภายในและภายนอกสถาบัน
       2.1.2 จัดทำรายชื่อนักศึกษา
       2.1.3 จัดทำหนังสือสำคัญต่างๆ เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
       2.1.4 จัดทำบัตรลงทะเบียน

2.2 งานบริการนักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       2.2.1 จัดทำเอกสารคำร้อง ดำเนินการตามคำร้อง
              1) ลงทะเบียนรับคำร้องจากนักศึกษาและผู้มาติดต่อ
              2) คำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญาบัตร
              3) คำร้องทั่วไป
              4) คำร้องขอโอนย้าย
              5) คำร้องขอผลการเรียน
              6) คำร้องขอลาประเภทต่างๆ
              7) คำร้องขอลงทะเบียนเกิน 15 หน่วยกิต
              8) คำร้องขอเพิ่ม – ถอน วิชาเรียน
              9) คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเทียบโอน ยกเว้นวิชาเรียน
              10) คำร้องขอเลื่อนสอบปลายภาค
              11) คำร้องขอเปิดรายวิชาพิเศษ
       2.2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องที่ดำเนินการแล้ว
              1) แจกจ่ายงานที่ฝ่ายต่างๆ ภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำแล้วให้นักศึกษา
              2) หนังสือรับรองต่างๆ
              3) ใบรายงานผลการศึกษา
              4) เอกสารลงทะเบียน

2.3 งานทะเบียนนักศึกษาเข้าใหม่ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       2.3.1 รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
       2.3.2 จัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาใหม่
       2.3.3 จัดทำสถิตินักศึกษาใหม่
       2.3.4 ลงทะเบียน และออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ และจัดทำบัตรนักศึกษา
       2.3.5 ดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ และส่งไปตรวจสอบยังสถานศึกษาเดิมของผู้เข้าศึกษา
       2.3.6 กำหนดรหัสหมู่เรียน รหัสประจำตัวนักศึกษา และบันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
       2.3.7 จัดเรียง และเก็บเอกสารการรายงานตัวนักศึกษา

2.4 งานข้อมูลนักศึกษาและระเบียนประวัติ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       2.4.1 จัดเก็บระเบียนประวัตินักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาที่สำเร็จแล้ว
       2.4.2 เปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
       2.4.3 ตรวจสอบข้อมูลในระเบียนประวัติ
       2.4.4 จัดทำสถิตินักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
       2.4.5 บันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ และระบบ Internet
       2.4.6 จัดคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
       2.4.7 จำหน่ายนักศึกษาที่ลาออก โอนย้าย และพ้นสภาพ
       2.4.8 จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อขออนุมัติผล และออกใบแสดงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการอนุมัติผลและคณะกรรมการสปส.
       2.4.9 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
       2.4.10 จัดทำประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และแจ้งผู้ปกครองทราบ

2.5 งานตรวจสอบและติดตามผลการเรียน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       2.5.1 ดำเนินการบันทึกค่าระดับคะแนนเข้าคอมพิวเตอร์
       2.5.2 ดำเนินการออกรายงาน และตรวจสอบค่าระดับคะแนน
       2.5.3 ดำเนินการแจ้งผลการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
       2.5.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียนตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ได้รับ การอนุมัติตามลำดับขั้นแล้ว
       2.5.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลการเรียน
       2.5.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพ และบันทึกหลักฐานการพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา
       2.5.7 ดำเนินการบันทึกข้อมูลของนักศึกษาผู้ถูกสั่งพักการเรียน

2.6 งานประมวลผลการเรียน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       2.6.1 ประมวลผลการเรียน เป็นภาคเรียน และตลอดหลักสูตร
       2.6.2 จัดเอกสารรายงานผลจากคอมพิวเตอร์
       2.6.3 ออกหนังสือรับรอง และใบรายงานผลการศึกษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเสนอนายทะเบียนลงนาม
       2.6.4 ดำเนินการบันทึกข้อมูลวิชาเทียบโอน และยกเว้น
       2.6.5 บริการข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
       2.6.6 บริการข้อมูลผลการศึกษา
       2.6.7 เก็บหลักฐานเกี่ยวกับผลการเรียน

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 (ตึก14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โทร. 055 706 555 ต่อ 1477 , 1478 , 1479

ประกาศ คำสั่งมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย


+ ประกาศ นโยบายวิชาการและวิจัยในการจัดการวิกฤตการจัดการศึกษา พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค และสอนชดเชยนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
+ ประกาศ หลักเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเทียบกับม.ปลายฯ พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ รับสมัครนักศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
 
+ ประกาศ มาตรการกำกับและควบคุมการส่งผลการเรียน ป.ตรี พ.ศ. 2562
 
+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
 
+ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 21 ต.ค. - 10 พ.ย. 62
 
+ ประกาศรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562
 
ปฏิทินการศึกษา

บุคลากร งานทะเบียนและประมวลผล


อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล


นางสาวผดุงพร พันธ์พืช
นักวิชาการศึกษา | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1479


นางสาววิรัลพัชร์ แก้วคำพิสุทธิ์
พนักงานปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 1477

นางบุษบา เหมือนวิหาร
หัวหน้างานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
เบอร์ภายใน 1479

นางสาวภนิดา กิจวรรณ
พนักงานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา | พนักงานปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 1477

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


กิจกรรมสำนักงาน | โครงการ | กิจกรรมทั้งหมด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563

image6
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2559 - 2560 โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่...

การพัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564

image5
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นประธาน และมีอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ...