การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management)


thumb1
สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองค์ประกอบ

- การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
เป็นการเขียนเพื่อนำเสนอ หรือพบเห็นต่อผู้มีอำนาจเหนือกว่า หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจเป็นเรื่องความสำเร็จหรือความก้าวหน้าในหน้าที่รับผิดชอบ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นการเขียนเพื่อให้ทราบถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หลังจากปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา /หรือผู้มีอำนาจ ต้องเขียนอย่างมีหลักมีเกณฑ์
- เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองค์ประกอบ
- ตารางการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองค์ประกอบ

อ่านต่อ
thumb1
การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. พ.ศ. 2558

เกณฑ์มาตรฐานในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ใช้เกณฑ์ พ.ศ. 2558 อาจารย์สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์งานหลักสูตรและแผนการเรียนว่า มีแนวปฏิบัติอย่างไรสำหรับอาจารย์ที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
- แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2558
- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- แบบฟอร์ม มคอ.02 | ตัวอย่าง มคอ.02
- หมวดที่ 5 มคอ.2
- หมวดที่ 7 มคอ.2
- ตัวอย่าง แบบรายงานข้อมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ
- ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ