งานเทคโนโลยีสนเทศเทศ

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  แบบฟอร์ม | คำร้อง

คำร้อง [สำหรับนักศึกษา] เอกสาร ขั้นตอน
คำร้องทั่วไป Download
ใบลาป่วย | ลากิจ Download Infographic
ขอเลื่อนสอบ | การขอสอบปลายภาค Download Infographic

แบบฟอร์มทั้งหมด

  บุคลากร | หน้าที่ของหน่วยงาน

  กิจกรรมสำนักงาน

 • Portfolio name
  มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน

       กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบ Digital Transcript สำนักส่งวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  สอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาล'65

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ตรวจสอบระบบสารสนเทศ MIS

       สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้รับการตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) จากคณะผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน มรภ.กพ. วันที่ 19 มกราคม 2565 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..

 • Portfolio name
  ทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2565

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2565 วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน อ่านต่อ..