Phone : 055 706 555 ext. 1477

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


หน้าที่หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 งานธุรการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       4.1.1 รับส่งเอกสารภายในและภายนอกสถาบัน
       4.1.2 จัดทำรายชื่อนักศึกษา
       4.1.3 จัดทำหนังสือสำคัญต่างๆ เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
       4.1.4 จัดทำบัตรลงทะเบียน

4.2 งานบริการนักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       4.2.1 จัดทำเอกสารคำร้อง ดำเนินการตามคำร้อง
              1) คำร้องทั่วไป
              2) คำร้องให้จัดการฐานข้อมูลนักศึกษา

       4.2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องที่ดำเนินการแล้ว
              1) แจกจ่ายงานที่ฝ่ายต่างๆ ภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำแล้วให้นักศึกษา
              2) จัดการฐานข้อมูลหนังสือรับรองต่างๆ
              3) จัดการข้อมูลใบรายงานผลการศึกษา
              4) จัดการเอกสารลงทะเบียน

4.3 งานตรวจสอบและติดตามผลการเรียน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       4.3.1 ดำเนินการบันทึกค่าระดับคะแนนเข้าคอมพิวเตอร์
       4.3.2 ดำเนินการออกรายงาน และตรวจสอบค่าระดับคะแนน
       4.3.3 ดำเนินการแจ้งผลการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
       4.3.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียนตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ได้รับ การอนุมัติตามลำดับขั้นแล้ว
       4.3.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลการเรียน
       4.3.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพ และบันทึกหลักฐานการพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา
       4.3.7 ดำเนินการบันทึกข้อมูลของนักศึกษาผู้ถูกสั่งพักการเรียน

4.4 งานประมวลผลการเรียน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
       4.4.1 ประมวลผลการเรียน เป็นภาคเรียน และตลอดหลักสูตร
       4.4.2 จัดเอกสารรายงานผลจากคอมพิวเตอร์
       4.4.3 ออกหนังสือรับรอง และใบรายงานผลการศึกษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเสนอนายทะเบียนลงนาม
       4.4.4 ดำเนินการบันทึกข้อมูลวิชาเทียบโอน และยกเว้น
       4.4.5 บริการข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
       4.4.6 บริการข้อมูลผลการศึกษา
       4.4.7 เก็บหลักฐานเกี่ยวกับผลการเรียน

4.5 งานสารสนเทศ ข้อมูลทางการศึกษา
       4.5.1 จัดทำ Website ข้อมูลทางการศึกษา
       4.5.2 ตรวจสอบผลการเรียน
       4.5.3 ตรวจสอบประวัตินักศึกษา
       4.5.4 ตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอน
       4.5.5 สถิติจำนวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน
       4.5.6 แจ้งผลการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 (ตึก14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โทร. 055 706 555 ต่อ 1460

บุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1460


นายคมกริช กลิ่นอาจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1460

นายสุรเชษฐ์ ขอนทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1460

นายอดิเทพ มั่งทอง
พนักงานปฏิบัติการ

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


กิจกรรมสำนักงาน | โครงการ | กิจกรรมทั้งหมด