พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559 - 2560

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2559 - 2560 โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิธีฝึกซ้อมได้จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดเตรียมปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตทุกท่าน และพิธีเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทางสำนักส่งเสริมฯจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้พิธีผ่านไปได้ด้วยดี

   

ภาพกิจกรรม