การพัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564


ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

       วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะทำงาน พัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นประธาน และมีคณะทำงานประกอบไปด้วยผู้อำนวยการ คณบดีแต่ละคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
       และในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานบางส่วน ประชุมเพื่อพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยประชุมณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำสั่ง คำสั่ง ที่ 009/2563
   

ภาพกิจกรรม 02 ตุลาคม 2563
ภาพกิจกรรม 05 ตุลาคม 2563