โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยุคหลังโควิด"


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

       วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ "ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยุคหลังโควิด" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงศ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการอบรม 3 ท่าน คือ 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช โดยมีอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยร่วมอบรมประมาณ 300 ท่าน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรที่ทันกับความต้องการของผู้เรียน และมีความเหมาะสมกับตลาดแรงงานในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร พร้อมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารโครงการ ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยุคหลังโควิด
กำหนดการ กำหนดการโครงการ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
เอกสารการอบรม - “ทำอย่างไร? เมื่อการศึกษาถูกป่วน” (Educational Disruption).pdf | powerpoint file
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
  - พลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรในการจัดการศึกษายุคหลังโควิด.pdf | powerpoint file
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
  - มุมมองการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤติการศึกษา.pdf
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาจารย์ประจำหลักสูตร เอกสารอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
แบบประเมินการอบรม แบบประเมินการอบรมออนไลน์
   

 

ภาพกิจกรรม