สำนักส่งเสริมฯ SWOT ระดับหน่วยงาน


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมระดับหน่วยงาน

       วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมระดับหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมคือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 งานหลักสูตรและแผนการเรียน วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 งานเลขานุการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 งานทะเบียนและประมวลผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ โดยการประชุมระดับหน่วยงานดังกล่าว จะเกี่ยวข้อกับการ SWOT หาจุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยงาน เพื่อจะนำมาเป็น SWOT ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการประกันคุณภาพระดับสำนักและระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพกิจกรรม