ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมฯ


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงาน

       วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร14) โดยมี ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการดังกล่าว โดยการประชุมดังกล่าว ได้กล่าวถึงแผนกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมฯ พ.ศ. 2563 ความเสี่ยงของนำสักงาน และประเด็นพิจารณาในวาระต่าง ๆ

ภาพกิจกรรม