กิจกรรม KM สำนักส่งเสริมฯ


กิจกรรม Knowledge Management - KM สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

       วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดการความรู้ Knowledge Management - KM เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 โดยมีอาจารย์จิรพงศ์ พวงมาลัย นายทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อบังคับดังกล่าวให้กับบุคลากร ประกอบไปด้วยงานเลขานุการ งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเริ่มใช้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ภาพกิจกรรม