โครงการศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศึกษาดูงาน

       วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมบุคลากรสำนัก ประกอบไปด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน บุคลากร เข้าศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักส่งเสริมฯ มรภ.บุรีรัมย์ อาจารย์ ดร. ธิติ ปัญญาอินทร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าฝ่ายต่างแนะนำสถานที่และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สอบถาม และวิธีแก้ปัญหาในภาระงานต่าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหา โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพกิจกรรม