สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดการประชุมครูแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมครูแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

       วันที่ 20 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมฯ
       การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้แก่ครูแนะแนวของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตาก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ แผนการรับนักศึกษา ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นอกจากนี้ภายในการประชุมยังมีการแนะนำหลักสูตรที่เปิดรับ โดยคณบดี หรือผู้แทนคณบดีทั้ง 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
       สำหรับปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองกับเทรนด์การทำงานในปัจจุบัน อาทิ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ สาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรม