สำนักส่งเสริม จัดการประชุมครูแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมครูแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

       วันที่ 12 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมฯ
       การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้แก่ครูแนะแนวของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 32 โรงเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 300 คน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ แผนการรับนักศึกษา ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นอกจากนี้ภายในการประชุมยังมีการแนะนำหลักสูตรที่เปิดรับ โดยคณบดี หรือผู้แทนคณบดีทั้ง 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
       สำหรับปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองกับเทรนด์การทำงานในปัจจุบัน อาทิ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ สาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรม