โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


การพัฒนาหลักสูตรนำร่องเพื่อจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรนำร่องเพื่อจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา๘.๓๐-๑๗.๔๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตาสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยากรโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีในการจัดการเรียนการสอนตามหลักการ Work Based Learning (WIL) ได้อย่างถูกต้องและตรงตามหลักการ

ภาพกิจกรรม