โครงการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี เพื่อรองรับการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมจำนวน 14 หลักสูตร

ภาพกิจกรรม