คำสั่ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  คำสั่ง สำนักส่งเสริมวิชาการ

พ.ศ.   เอกสาร
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการ 50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย Credit Bank Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 Download
2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2565 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ [CWIE] Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ รอบ 3 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2565 Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ทุกสาขาวิชา Download
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย Download
คำสั่ง พ.ศ. 2564
พ.ศ.   เอกสาร
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลลงระบบ U-Multirank 2020 Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
2564 แต่งตั้งคณะทำงานในการสังเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดของสมศ. (เพิ่มเติม) Download
2564 แต่งตั้งคณะทำงานในการสังเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดของสมศ. Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลโครงการ ฉบับนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic) Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท ระดับอุมศึกษา ประจำปี 2563 Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2564 Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 Download
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 Download