Phone : 055 706 555 ext. 1022

งานหลักสูตรและแผนการเรียน


สภาอนุมัติหลักสูตร | สกอ.รับทราบหลักสูตร
- หลักสูตร พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ วันที่ สกอ.รับทราบ
- หลักสูตร พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 วันที่สกอ.รับทราบ และ ก.ค.ศ.รับรอง
- หลักสูตร พ.ศ. 2559 วันที่สภามหาวิทลัยอนุมัติหลักสูตร

สกอ.รับทราบหลักสูตร (นอกที่ตั้ง)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เอกสารการรับรองจาก ก.ค.ศ.
- ดาวน์โหลดเอกสารการรับรองจาก ก.ค.ศ.

คำร้องขอคำอธิบายรายวิชา
- ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร
- แบบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)กรณีปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ตัวอย่างเอกสาร (สมอ.08) ที่รับทราบจาก สกอ.

- แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2548 สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2550-2559
- แบบฟอร์ม มคอ.02 | ตัวอย่าง มคอ.02
- หมวดที่ 5 มคอ.2
- หมวดที่ 7 มคอ.2 จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
- ตัวอย่าง แบบรายงานข้อมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ
- ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ
*หากต้องการเอกสารรับทราบจาก สกอ. ให้ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน

เอกสารการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
- เอกสารหมายเลข-มคอ.2-01-แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
- เอกสารหมายเลข-มคอ.2-02-แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
- เอกสารหมายเลข-มคอ.2-03-แบบฟอร์มเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร [มคอ.2]
แบบคำนวนงบประมาณหลักสูตร มคอ.2 (2.6.1 และ 2.6.2)
ประกาศแนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
flowchart ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศการกำหนดรหัสกลุ่มวิชาและสาขาวิชา
วิธีคิดหาจำนวนการค้นคว้าอิสระ
ระบบ CHE QA และ CHE CO

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มพัฒนาหลักสูตร มคอ.2
- แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามเกณฑ์ พ.ศ.2558 ปรับปรุง ศึกษาทั่วไป 2564
*สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป .doc | .pdf
----------------------------------------------------------------------------------------
- แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามเกณฑ์ พ.ศ.2558 ปรับปรุง ศึกษาทั่วไป 2562
*สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2562-2563
.doc | .pdf
- สมอ.08 ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562
----------------------------------------------------------------------------------------
- แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2558
*สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561

- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- แบบส่งผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 [เดิม]
- ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
- ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
- ระดับปริญญาโท-เอก พ.ศ. 2548

หน้าที่หน่วยงาน

หน้าที่หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน

1.งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
- รับ – ส่งเอกสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- พิมพ์แผนการเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
- พิมพ์การใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน
- รับคำร้องขอแก้ไขตารางสอบ ตารางสอน
- รวบรวมและรายงานรายวิชาที่เปิดสอน
- งานตรวจสอบข้อมูล ตารางสอน ตารางสอบ
- งานสถิติรายวิชา
- ยกเว้นผลการเรียน
- งานพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. งานแผนการเรียน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ประสานงานจัดแผนการเรียนในโปรแกรมต่างๆ กับคณะต่างๆ
- ประสานงานการใช้ห้องเรียนกับฝ่ายอาคารสถานที่
- ประสานงานการจัดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ
- งานกำหนดกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการเรียน

3. งานตารางสอน – ตารางสอบ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ทำคำชี้แจงในการจัดตารางสอน – ตารางสอบ
- บริการข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหมู่เรียน รายวิชา และนักศึกษา
- บันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
- จัดทำข้อมูลตารางสอนของมหาวิทยาลัย
- ประสานงานเกี่ยวกับการจัดห้องสอบ
- ดำเนินการจัดตารางสอน ตารางสอบ
- ตรวจสอบข้อมูลที่คณะขอแก้ไข ตารางสอน ตารางสอบ
- จัดทำประกาศตารางสอน ตารางสอบแจ้งคณะและนักศึกษาทราบา

4. งานมาตรฐานวิชาการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- รวบรวมเอกสารหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
- ประสานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับคณะ
- ประสานและกำกับดูแลการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
- ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
- ส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและติดตาม ประเมินผล

5. งานบริการวิชาการ
- จัดทำและให้บริการคณาจารย์และนักศึกษาด้านข้อมูลงาน หลักสูตร
- จัดทำและให้บริการคณาจารย์และนักศึกษาด้านแผนการเรียน
- จัดทำและให้บริการคณาจารย์และนักศึกษาด้านคำอธิบาย รายวิชา
- จัดทำและให้บริการคณาจารย์และนักศึกษาด้านตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานหลักสูตรและแผนการเรียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 (ตึก14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โทร. 055 706 555 ต่อหลักสูตร 1452, ภาคปกติ 1453, ภาคกศ.บป. 1451

บุคลากร งานหลักสูตรและแผนการเรียน


อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน


นายชัยเดช ขัตติยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | พนักงานราชการ
เบอร์ภายใน 1021


นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา | พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 1451


นายวงศกร เฮี้ยนเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | พนักงานปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 1452

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


- 6201 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2562

- 6202 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 2562
- 6203 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562
- 6204 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2562
- 6205 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 2562
- 6207 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 2562
- 6208 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 2562
- 6209 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 2562
- 6210 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 2562
- 6211 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) 2562
- 6212 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 2562
- 6213 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) 2562
- 6214 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) 2562
- 6215 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) 2562
- 6216 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 2562
- 6217 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) 2562
- 6218 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (4 ปี) 2562
- 6220 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2562

- 6219 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562
- 6001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2560
- 6002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2560
- 6003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560
- 6004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
- 6005 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2560
- 6006 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2560
- 6007 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2560
- 6008 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2560
- 6009 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2560

- 6101 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 2561
- 6102 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 2561
- 6103 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
- 5900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2559

- 5901 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2559
- 5902 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2559
- 5903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 2559
- 5904 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 2559
- 5905 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 2559
- 5906 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2559
- 5907 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2559
- 5908 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2559
- 5909 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) 2559
- 5910 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) 2559
- 5911 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) 2559
- 5912 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5ปี) 2559
- 5913 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5ปี) 2559
- 5914 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) 2559
- 5915 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5ปี) 2559
- 5916 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) 2559
- 5917 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) 2559
- 5918 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี) 2559
- 5919 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) 2559
- 5920 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2559
- 5921 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5ปี) 2559
- 5922 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2559
- 5923 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 2559
- 5924 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
- 5925 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 2559
- 5926 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2559
- 5927 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2559
- 5928 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2559
- 5929 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2559
- 5930 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2559
- 5931 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2559
- 5932 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2559
- 5933 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2559
- 5934 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2559
- 5935 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2559
- 5501 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2555
- 5502 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2555
- 5503 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 2555
- 5504 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2555
- 5505 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 2555
- 5506 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 2555
- 5507 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2555
- 5508 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2555
- 5509 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2555
- 5510 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2555
- 5511 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2555
- 5512 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2555
- 5513 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2555
- 5514 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2555
- 5515 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2555
- 5516 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2555
- 5517 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2555
- 5518 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2555
- 5519 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555
- 5520 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2555
- 5521 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2555
- 5522 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2555
- 5523 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2555
- 5524 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2555
- 5525 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ 2555
- 5526 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2555
- 5527 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2555
- 5528 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 2555
- 5201คำอธิบายรายวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2552

- 5400 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2554
- 5401 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2554
- 5402 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2554
- 5403 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2554
- 5404 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2554
- 5405 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2554
- 5406 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2554
- 5407 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2554
- 5408 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2554
- 5409 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2554
- 5410 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2554
- 5411 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2554
- 5412 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2554
- 5413 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 2554
- 5414 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 2554
- 5415 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2554
- 4801 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 2548

- 4900 ศึกษาทั่วไป 2549
- 4901หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2549
- 4902 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2549
- 4903 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 2549
- 4904 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2550
- 4905 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2549
- 4906 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 2550
- 4907 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2549
- 4908 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2549
- 4909 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2549
- 4910 หลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 2549
- 4911 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 2549
- 4912 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 2549
- 4913 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ 2549
- 4914 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2549
- 4915 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2549
- 4916 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2549
- 4917 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2549
- 4918 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2549
- 4919 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549
- 4920 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2549
- 4921 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2549
- 4922 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2549
- 4923 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2549
- 4924 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 2549
- 4925 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2549

- 4200 ศึกษาทั่วไป 2542

หลักสูตร สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543
- 4301 รหัสและคำอธิบายรายวิชาเล่ม 1 ปี 2543 ครุศาสตร์ (100 –149),มนุษยศาสตร์ (150 –199), ศิลปกรรมศาสตร์ (200 –249)
- 4302 รหัสและคำอธิบายรายวิชาเล่ม 2 ปี 2543 สังคมศาสตร์ (250 –299), นิเทศศาสตร์ (300–349), บริหารธุรกิจและการจัดการ (350–399)
- 4303 รหัสและคำอธิบายรายวิชาเล่ม 3 ปี 2543 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (400 –449), คหกรรมศาสตร์ (450–499), เกษตรศาสตร์ (500 –549)
- 4304 รหัสและคำอธิบายรายวิชาเล่ม 4 ปี 2543 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 –599)

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2546
- 4601 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2546 ครุศาสตร์

- 3600 ศึกษาทั่วไป สาขาวิชาการศึกษา 2536

หลักสูตร สถาบันราชภัฏ
- 3601 รหัสและคำอธิบายรายวิชา 2536 เล่ม 1 ครุศาสตร์ (100 –149),มนุษยศาสตร์ (150 –199), ศิลปกรรมศาสตร์ (200 –249)
- 3602 รหัสและคำอธิบายรายวิชา 2536 เล่ม 2 สังคมศาสตร์ (250 –299), นิเทศศาสตร์ (300–349), บริหารธุรกิจและการจัดการ (350–399)
- 3603 รหัสและคำอธิบายรายวิชา 2536 เล่ม 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (400 –449), คหกรรมศาสตร์ (450–499), เกษตรศาสตร์ (500 –549)

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


กิจกรรมสำนักงาน | โครงการ | กิจกรรมทั้งหมด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563

image6
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2559 - 2560 โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่...

การพัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564

image5
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นประธาน และมีอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ...