ปฏิทินการศึกษา


ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา ฉบับแก้ไข
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์ ฉบับแก้ไข
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลฯ
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ภาค ปกติ
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภาค ปกติ
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ภาค ปกติ
 
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
 
+ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.
 
+ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.
 
+ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.