กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา


 
- กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ภาคปกติและ กศ.บป.
 
- กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ภาคปกติ แก้ไข
 
- กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ภาคปกติ
 
- กำหนดการอนุมัติผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ภาคกศ.บป.
 
 

กำหนดการโครงการ


+ โครงการอบรม ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมรภ.กพ. ยุคหลังโควิด 5 สิงหาคม 2563
 
+ โครงการอบรม ทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 - 17 ธันวาคม 2562
 
+ ร่าง ประชุมทีมงาน TCAS63 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
 
+ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562
 
- กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานในยุค Thailand 4.0 “สอนอย่างไรให้เป็น WIL” วันที่ 23 สิงหาคม 2561
 
- กำหนดการงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
 
- กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและเครือข่าย
 
- กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาให้แก่สถานประกอบการในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 23 เมษายน 2561
 
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
 
+ กำหนดการอบรม การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา 27 พฤศจิกายน 2560
 
+ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 25 สิงหาคม 2560
 
+ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
 
+ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL)
 
+ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ (กำแพงเพชรและแม่สอด)
 
+ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด)
 
+ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ และภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด)
 
+ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2559
 
+ กำหนดการรับสมัครนักศึกษา 2559 ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป
 
+ เอกสารรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559