ประกาศ | คำสั่งมหาวิทยาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัย
 
+ ประกาศ นโยบายวิชาการและวิจัยในการจัดการวิกฤตการจัดการศึกษา พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค และสอนชดเชยนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
+ ประกาศ หลักเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเทียบกับม.ปลายฯ พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ รับสมัครนักศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
 
+ ประกาศ มาตรการกำกับและควบคุมการส่งผลการเรียน ป.ตรี พ.ศ. 2562
 
+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
 
+ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 21 ต.ค. - 10 พ.ย. 62
 
+ ประกาศรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562
 
+ ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 2
 
+ ประกาศมาตรการกำกับและควบคุมการส่งผลการเรียน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
+ ประกาศแนวปฏิบัติในการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษ พ.ศ. 2560
 
+ ประกาศกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ 2/2560
 
+ ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด) ภาคเรียนที่ 2/2559
 
+ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ(กำแพงเพชร/แม่สอด)
 
+ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป.(กำแพงเพชร)
 
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 
+ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ ประเภทเรียนดีฯ ปีการศึกษา 2559
 
+ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ ประเภทเรียนดีฯ ปีการศึกษา 2559
 
+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559
 
+ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 
+ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 
+ ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
 
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 
- พ.ศ.2563 ปกติ กำแพงเพชร | - พ.ศ.2563 ปกติ แม่สอด
 
- พ.ศ.2563 กศ.บป. กำแพงเพชร | - พ.ศ.2563 กศ.บป. แม่สอด
 
- พ.ศ.2562 ปกติ กำแพงเพชร | - พ.ศ.2562 ปกติ แม่สอด
 
- พ.ศ.2562 กศ.บป. กำแพงเพชร | - พ.ศ.2562 กศ.บป. แม่สอด
 
- พ.ศ.2561 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2561 แม่สอด
 
- พ.ศ.2560 ภาค ปกติ | - พ.ศ.2560 ภาค กศ.บป.
 
- พ.ศ.2559 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2559 แม่สอด
 
- พ.ศ.2558 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2558 แม่สอด
 
- พ.ศ.2557 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2557 แม่สอด
 
- พ.ศ.2556 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2556 แม่สอด
 
- พ.ศ.2555 กำแพงเพชร | - พ.ศ.2555 แม่สอด