ข่าวประชาสัมพันธ์


+ ประกาศคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2563 [คุรุสภา]
 
+ ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562 ปี 2564-2565 [กรมจัดหางาน]
 
+ ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค และสอนชดเชยนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
+ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
 
+ คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
 
+ ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19
 
+ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563
 
+ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563
 
+ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
+ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 21 ต.ค. - 10 พ.ย. 62
 
+ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2562 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคตั้งแต่วันนี้ - 8 กันยายน 2562
 
+ เอกสารประชุมทีมงาน TCAS62 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
 
+ ประกาศรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
 
+ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562
 
+ รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 7 มิถุนายน 2562
 
+ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562
 
+ แจ้งอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับผลคะแนน E หรือ F [ 3 มีนาคม 2562 ]
 
+ ประกาศ งดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562
 
+ รับสมัครนักศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 1 วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
 
+ ประกาศมาตรการกำกับและควบคุมการส่งผลการเรียน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
+ ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 
+ นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ตรวจสอบรายชื่อแบบชั่วคราวได้ที่นี่
 
+ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561
 
+ ประกาศกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ 2/2560 เดิมวันที่ 14 เป็น 22 มีนาคม 2561
 
+ โครงการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2561
 
+ รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1/2 portfolio ผู้มีความสามารถพิเศษ วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
+ รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2561
 
+ ประกาศเลื่อนสอบปลายภาคเรียน 1/60 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เป็น 18-19 พ.ย. 60
 
+ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio
 
+ นักศึกษาใหม่ รหัส 60 ตรวจสอบรายชื่อแบบชั่วคราวได้ที่นี่
 
+ ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
 
+ 5 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการครู
 
+ โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3-4 และ 10-11 มิถุนายน 2560
 
+ ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาค ปกติ กำแพงเพชร และ มรภ.กพ.แม่สอด
 
+ ตารางเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 ภาคฤดูร้อน/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
 
+ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เปิด 27 มีนาคม 2560 สำหรับนักศึกษา รหัส 57 58 และ 59
 
+ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 13 - 21 มีนาคม 2560
 
+ แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ รหัส 56, 57 และ 58 วันที่ 4 มกราคม 2560
 
+ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาภาคปกติ รหัส 57, 58, 59
 
+ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ และภาค กศ.บป.
 
+ แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 กำแพงเพชรและแม่สอด
 
+ แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษา และ สำหรับอาจารย์
 
+ กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 กำแพงเพชรและแม่สอด ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559
 
+ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 สามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่นี่
 
+ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
 
+ แจ้งตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559
 
+ แจ้งตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 
+ ตารางสอบนักศึกษาภาค กศ.บป. เทอม 2/2558 แจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
 
+ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559