:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
76 1/2558 3561001 ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ อ.พิมกาญดา    จันดาหัวดง
77 1/2558 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.ชูเกียรติ    เนื้อไม้
78 1/2558 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.วรรณพรรณ    รักษ์ชน
79 1/2558 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ ผศ.เพชรา    บุดสีทา
80 1/2558 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ รศ.ธารทิพย์    ธรรมสอน
81 1/2558 1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
82 1/2558 1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
83 1/2558 1263901 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
84 1/2558 1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
85 3/2557 3563511 การจัดการโครงการ วิทยาการจัดการ อ.สันติ    คู่กระสังข์
86 3/2557 3564906 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ วิทยาการจัดการ อ.สันติ    คู่กระสังข์
87 3/2557 3563810 จิตวิทยาอุตสาหกรรม วิทยาการจัดการ อ.พิมกาญดา    จันดาหัวดง
88 3/2557 3563602 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นำในองค์กร วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.เพ็ญศรี    จันทร์อินทร์
89 3/2557 3564905 การวิจัยด้านการจัดการ วิทยาการจัดการ ผศ.ปาณิสรา    จรัสวิญญู
90 3/2557 3564904 โครงงานด้านการจัดการ วิทยาการจัดการ ดร.ฉัตรชนก    จรัสวิญญู
91 3/2557 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี วิทยาการจัดการ อ.ประพัสสร    บัวเผื่อน
92 3/2557 3523502 การภาษีอากร2 วิทยาการจัดการ อ.ประพัสสร    บัวเผื่อน
93 3/2557 3524101 การบัญชีชั้นสูง1 วิทยาการจัดการ อ.ประพัสสร    บัวเผื่อน
94 3/2557 3522105 การบัญชีต้นทุน2 วิทยาการจัดการ อ.ประพัสสร    บัวเผื่อน
95 3/2557 3523306 การรายงานการเงินและการวิเคราะห์ วิทยาการจัดการ อ.นงลักษณ์    จิ๋วจู
96 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.ไพโรจน์    เนียมนาค
97 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พิชิต    พจนพาที
98 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.ไพโรจน์    เนียมนาค
99 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พิชิต    พจนพาที
100 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปรากร

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort