:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
701 1/2557 3533404 การวางแผนกำไรและการควบคุมกำไร วิทยาการจัดการ อ.อนันธิตรา    ดอนบันเทา
702 1/2557 3532102 การประกันภัย และสถาบันประกันภัย วิทยาการจัดการ อ.อนันธิตรา    ดอนบันเทา
703 1/2557 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค วิทยาการจัดการ อ.วิษณุเดช    นันไชยแก้ว
704 1/2557 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิทยาการจัดการ อ.วิษณุเดช    นันไชยแก้ว
705 1/2557 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค วิทยาการจัดการ อ.วีรวรรณ    แจ้งโม้
706 1/2557 3592219 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการจัดการ อ.วีรวรรณ    แจ้งโม้
707 1/2557 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ ผศ.ชาลี    ตระกูล
708 1/2557 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค วิทยาการจัดการ ผศ.ชาลี    ตระกูล
709 1/2557 3024808 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.พธูรำไพ    ประภัสสร
710 1/2557 3024808 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ณัฐรดา    วงษ์นายะ
711 1/2557 3024808 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ วิทยาการจัดการ อ.ธัญรดี    บุญปัน
712 1/2557 3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ อ.ประจักร    กึกก้อง
713 1/2557 3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ อ.ธัญรดี    บุญปัน
714 1/2557 3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิทยาการจัดการ อ.ศุภโชคชัย    นันทศรี
715 1/2557 3011101 หลักนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ อ.ศุภโชคชัย    นันทศรี
716 1/2557 3023205 การเขียนบทความและสารคดี วิทยาการจัดการ อ.ศุภโชคชัย    นันทศรี
717 1/2557 3001101 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ อ.ประจักร    กึกก้อง
718 1/2557 3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น วิทยาการจัดการ อ.ประจักร    กึกก้อง
719 1/2557 3034902 โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ อ.ประจักร    กึกก้อง
720 1/2557 3602204 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาการจัดการ อ.วัชรินทร์    ปัญญาเสน
721 1/2557 3603106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.พลอยพรรณ    สอนสุวิทย์
722 1/2557 3604504 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการจัดการ อ.พลอยพรรณ    สอนสุวิทย์
723 1/2557 1183306 การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย วิทยาการจัดการ อ.พลอยพรรณ    สอนสุวิทย์
724 1/2557 3604901 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.มนตรี    ใจแน่น
725 1/2557 3602206 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบกราฟิก วิทยาการจัดการ อ.มนตรี    ใจแน่น

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort