:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
626 1/2557 3603607 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.ฉัตรชัย    อินทรประพันธ์
627 1/2557 3603205 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.ฉัตรชัย    อินทรประพันธ์
628 1/2557 3524901 สัมมนาการบัญชี วิทยาการจัดการ อ.ประพัสสร    บัวเผื่อน
629 1/2557 3521101 การบัญชี1 วิทยาการจัดการ อ.ประพัสสร    บัวเผื่อน
630 1/2557 3521101 การบัญชี1 วิทยาการจัดการ อ.ประพัสสร    บัวเผื่อน
631 1/2557 3521102 การบัญชี2 วิทยาการจัดการ ผศ.วรภรณ์    โพธิ์เงิน
632 1/2557 3524302 การสอบบัญชี วิทยาการจัดการ ผศ.วรภรณ์    โพธิ์เงิน
633 1/2557 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน วิทยาการจัดการ ผศ.วรภรณ์    โพธิ์เงิน
634 1/2557 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน วิทยาการจัดการ ผศ.วรภรณ์    โพธิ์เงิน
635 1/2557 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 วิทยาการจัดการ อ.ทิพย์พวรรณ    ศิบุญนันท์
636 1/2557 3524310 การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป วิทยาการจัดการ อ.ทิพย์พวรรณ    ศิบุญนันท์
637 1/2557 3523306 การรายงานการเงินและการวิเคราะห์ วิทยาการจัดการ อ.ลักขณา    ด่อนคร้าม
638 1/2557 3524308 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาการจัดการ อ.ลักขณา    ด่อนคร้าม
639 1/2557 3523502 การภาษีอากร2 วิทยาการจัดการ อ.พิมพ์ผกา    มีบัว
640 1/2557 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ วิทยาการจัดการ อ.พิมพ์ผกา    มีบัว
641 1/2557 3521101 การบัญชี1 วิทยาการจัดการ อ.พิมพ์ผกา    มีบัว
642 1/2557 3522105 การบัญชีต้นทุน2 วิทยาการจัดการ อ.นงลักษณ์    จิ๋วจู
643 1/2557 3524404 วิจัยทางการบัญชี วิทยาการจัดการ อ.นงลักษณ์    จิ๋วจู
644 1/2557 3521101 การบัญชี1 วิทยาการจัดการ ผศ.อนุ    ธัชยะพงศ์
645 1/2557 3521101 การบัญชี1 วิทยาการจัดการ ผศ.อนุ    ธัชยะพงศ์
646 1/2557 3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ วิทยาการจัดการ อ.ยุชิตา    กันหามิ่ง
647 1/2557 3573205 การขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ อ.ยุชิตา    กันหามิ่ง
648 1/2557 3571203 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย วิทยาการจัดการ อ.ยุชิตา    กันหามิ่ง
649 1/2557 3572207 จิตวิทยาการบริการ วิทยาการจัดการ อ.สุภาภรณ์    หมั่นหา
650 1/2557 3572201 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว วิทยาการจัดการ อ.สุภาภรณ์    หมั่นหา

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort