:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
551 1/2557 3563117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.เพ็ญศรี    จันทร์อินทร์
552 1/2557 3562302 การพัฒนาองค์การ วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.เพ็ญศรี    จันทร์อินทร์
553 1/2557 3503117 จริยธรรมทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.เพ็ญศรี    จันทร์อินทร์
554 1/2557 3563511 การจัดการโครงการ วิทยาการจัดการ ผศ.ปาณิสรา    จรัสวิญญู
555 1/2557 3563506 การจัดการการดำเนินงาน วิทยาการจัดการ ผศ.ปาณิสรา    จรัสวิญญู
556 1/2557 3563506 การจัดการการดำเนินงาน วิทยาการจัดการ ผศ.ปาณิสรา    จรัสวิญญู
557 1/2557 3564901 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ รศ.ดร.ปาจรีย์    ผลประเสริฐ
558 1/2557 3563609 เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา วิทยาการจัดการ รศ.ดร.ปาจรีย์    ผลประเสริฐ
559 1/2557 3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ วิทยาการจัดการ รศ.ดร.ปาจรีย์    ผลประเสริฐ
560 1/2557 3564106 การวิจัยทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ รศ.ดร.ปาจรีย์    ผลประเสริฐ
561 1/2557 3563801 การจัดการคุณภาพ วิทยาการจัดการ ดร.ฉัตรชนก    จรัสวิญญู
562 1/2557 3563801 การจัดการคุณภาพ วิทยาการจัดการ ดร.ฉัตรชนก    จรัสวิญญู
563 1/2557 3563507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการจัดการ ดร.ฉัตรชนก    จรัสวิญญู
564 1/2557 3563507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการจัดการ ดร.ฉัตรชนก    จรัสวิญญู
565 1/2557 3562502 คณิตศาสตร์เพื่อการจัดการ วิทยาการจัดการ ดร.ฉัตรชนก    จรัสวิญญู
566 1/2557 3533304 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ วิทยาการจัดการ อ.ศิริพร    โสมคำภา
567 1/2557 3533406 การจัดการสินเชื่อ วิทยาการจัดการ อ.ศิริพร    โสมคำภา
568 1/2557 3531101 การเงินธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.ศิริพร    โสมคำภา
569 1/2557 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.คุณัญญา    เบญจวรรณ
570 1/2557 3524901 สัมมนาการบัญชี วิทยาการจัดการ อ.คุณัญญา    เบญจวรรณ
571 1/2557 3534904 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ อ.อนุธิดา    เพชรพิมูล
572 1/2557 3534409 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน วิทยาการจัดการ อ.อนุธิดา    เพชรพิมูล
573 1/2557 3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.อนุธิดา    เพชรพิมูล
574 1/2557 3534405 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน วิทยาการจัดการ อ.อนุธิดา    เพชรพิมูล
575 1/2557 3533404 การวางแผนกำไรและการควบคุมกำไร วิทยาการจัดการ อ.อนันธิตรา    ดอนบันเทา

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort