:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
526 1/2557 3571301 หลักการโรงแรม วิทยาการจัดการ อ.ประพล    จิตคติ
527 1/2557 3573304 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน วิทยาการจัดการ อ.ประพล    จิตคติ
528 1/2557 3574907 สัมมนาปัญหาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ อ.การันต์    เจริญสุวรรณ
529 1/2557 3571106 การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาการจัดการ อ.การันต์    เจริญสุวรรณ
530 1/2557 3572303 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง วิทยาการจัดการ อ.การันต์    เจริญสุวรรณ
531 1/2557 3541101 หลักการตลาด วิทยาการจัดการ ผศ.เพชรา    บุดสีทา
532 1/2557 3544103 การตลาดระหว่างประเทศ วิทยาการจัดการ ผศ.เพชรา    บุดสีทา
533 1/2557 3543101 การจัดการการตลาด วิทยาการจัดการ ผศ.เพชรา    บุดสีทา
534 1/2557 3542109 ระบบสารสนเทศทางการตลาด วิทยาการจัดการ อ.ชูเกียรติ    เนื้อไม้
535 1/2557 3542403 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการจัดการ อ.ชูเกียรติ    เนื้อไม้
536 1/2557 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.ชูเกียรติ    เนื้อไม้
537 1/2557 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ วิทยาการจัดการ อ.วาสนา    จรูญศรีโชติกำจร
538 1/2557 3563117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม วิทยาการจัดการ อ.วาสนา    จรูญศรีโชติกำจร
539 1/2557 3561101 องค์การและการจัดการ วิทยาการจัดการ อ.วาสนา    จรูญศรีโชติกำจร
540 1/2557 3562501 การจัดการสำนักงานและเอกสาร วิทยาการจัดการ อ.สันติ    คู่กระสังข์
541 1/2557 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน วิทยาการจัดการ อ.สันติ    คู่กระสังข์
542 1/2557 3503117 จริยธรรมทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.สันติ    คู่กระสังข์
543 1/2557 3561101 องค์การและการจัดการ วิทยาการจัดการ อ.พลอยณัชชา    เดชะเศรษ์ศิริ
544 1/2557 3561001 ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ อ.พลอยณัชชา    เดชะเศรษ์ศิริ
545 1/2557 3563117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม วิทยาการจัดการ อ.พลอยณัชชา    เดชะเศรษ์ศิริ
546 1/2557 3561001 ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ อ.พลอยณัชชา    เดชะเศรษ์ศิริ
547 1/2557 3563117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม วิทยาการจัดการ อ.พลอยณัชชา    เดชะเศรษ์ศิริ
548 1/2557 3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ วิทยาการจัดการ อ.พิมกาญดา    จันดาหัวดง
549 1/2557 3561101 องค์การและการจัดการ วิทยาการจัดการ อ.พิมกาญดา    จันดาหัวดง
550 1/2557 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.เพ็ญศรี    จันทร์อินทร์

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort