:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
501 1/2557 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร
502 1/2557 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร
503 1/2557 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร
504 1/2557 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร
505 1/2557 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร
506 1/2557 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร
507 1/2557 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร
508 1/2557 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.คุณัญญา    เบญจวรรณ
509 1/2557 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.ชูเกียรติ    เนื้อไม้
510 1/2557 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.คุณัญญา    เบญจวรรณ
511 1/2557 3561001 ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ อ.พลอยณัชชา    เดชะเศรษ์ศิริ
512 1/2557 3561001 ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ อ.พลอยณัชชา    เดชะเศรษ์ศิริ
513 1/2557 3561001 ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ อ.พลอยณัชชา    เดชะเศรษ์ศิริ
514 1/2557 1633202 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ วิทยาการจัดการ ผศ.ประพิมพร    โกศิยะกุล
515 1/2557 3571302 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ วิทยาการจัดการ อ.ยุชิตา    กันหามิ่ง
516 1/2557 3571203 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย วิทยาการจัดการ อ.ยุชิตา    กันหามิ่ง
517 1/2557 3573205 การขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ อ.ยุชิตา    กันหามิ่ง
518 1/2557 3572201 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว วิทยาการจัดการ อ.สุภาภรณ์    หมั่นหา
519 1/2557 3572207 จิตวิทยาการบริการ วิทยาการจัดการ อ.สุภาภรณ์    หมั่นหา
520 1/2557 3574101 ธุรกิจการบิน วิทยาการจัดการ อ.สุภาภรณ์    หมั่นหา
521 1/2557 3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ    บุญอนนท์
522 1/2557 3574903 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ    บุญอนนท์
523 1/2557 3572210 การจัดการส่วนหน้า วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ    บุญอนนท์
524 1/2557 3503810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรม วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ    บุญอนนท์
525 1/2557 3571403 การดำเนินงานและการจัดการครัว วิทยาการจัดการ อ.ประพล    จิตคติ

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort