:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
4051 1/2554 4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครุศาสตร์ อ.อุไรวรรณ    ศรีไชยมูล
4052 1/2554 4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครุศาสตร์ อ.สุกัญญา    สีสมบา
4053 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ธัชนิติ    วีระศิริวัฒน์
4054 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.วัลลภ    ทิพย์สุคนธ์
4055 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ผกาวดี    สะเภาคำ
4056 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.นิติพันธ์    บุตรฉุย
4057 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ณิรุจธ์    การเที่ยง
4058 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ทวิโรฒ    ศรีแก้ว
4059 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.พงศธร    ศรีทับทิม
4060 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ภูมิสิทธิ์    สัจจหทยาศรม
4061 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ก่อเกียรติ    วิทยรัตน์
4062 1/2554 1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครุศาสตร์ ดร.ชัยรัตน์    บุมี
4063 1/2554 1251301 การฟัง การพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์ ครุศาสตร์ อ.ศุภรดา    สุขประเสริฐ
4064 1/2554 1251302 การเขียนภาคนิพนธ์สำหรับครูภาษาไทย ครุศาสตร์ อ.อมรา    ทองใส
4065 1/2554 1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ครุศาสตร์ อ.ธัชนิติ    วีระศิริวัฒน์
4066 2/2553 5571105 วิศวกรรมความปลอดภัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิษณุ    บัวเทศ
4067 2/2553 5712101 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิษณุ    บัวเทศ
4068 2/2553 1541208 การพูดเพื่อสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.นันทิพัฒน์    เพ็งแดง
4069 1/2553 5574601 โครงการพิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิษณุ    บัวเทศ
4070 1/2553 5573104 เครื่องจักรกลไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิษณุ    บัวเทศ
4071 1/2553 5571103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิษณุ    บัวเทศ
4072 1/2554 1232309 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ ครุศาสตร์ อ.รัตติกาล    หินแก้ว
4073 2/2254 2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ มร.กพ.แม่สอด อ.วนัสนันท์    ศิริรัตนะ
4074 2/2254 2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป มร.กพ.แม่สอด อ.กัลยาณี    สุขเนียม
4075 2/2254 1541204 หลักการเขียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สุคนธ์ธา    พุ่มเมือง

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort