:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
4026 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ภูมิสิทธิ์    สัจจหทยาศรม
4027 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ผกาวดี    สะเภาคำ
4028 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ธัชนิติ    วีระศิริวัฒน์
4029 1/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ทวิโรฒ    ศรีแก้ว
4030 1/2554 1251302 การเขียนภาคนิพนธ์สำหรับครูภาษาไทย ครุศาสตร์ อ.อมรา    ทองใส
4031 1/2554 1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ครุศาสตร์ อ.ธัชนิติ    วีระศิริวัฒน์
4032 1/2554 1231104 หลักสังคมวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.สิริวรรณ    สิรวณิชย์
4033 1/2554 1231104 หลักสังคมวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ รศ.ดร.พิสมัย    รบชนะชัย พูลสุข
4034 1/2554 1231104 หลักสังคมวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.เลเกีย    เขียวดี
4035 1/2554 4031101 หลักชีววิทยา ครุศาสตร์ อ.ไตรรงค์    เปลี่ยนแสง
4036 1/2554 4031101 หลักชีววิทยา ครุศาสตร์ อ.ปราณี    เลิศแก้ว
4037 1/2554 4031101 หลักชีววิทยา ครุศาสตร์ ผศ.ดรุณี    ชัยมงคล
4038 1/2554 1161603 วอลเลย์บอล ครุศาสตร์ ผศ.อภิศักดิ์    ขำสุข
4039 1/2554 1181102 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์ อ.เฉลิม    ทองจอน
4040 1/2554 1181102 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์ ดร.ชัยรัตน์    บุมี
4041 1/2554 1214103 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ อ.ชลชลิตา    แตงนารา
4042 1/2554 1251101 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย ครุศาสตร์ อ.ศุภรดา    สุขประเสริฐ
4043 1/2554 1211102 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ครุศาสตร์ อ.ชลชลิตา    แตงนารา
4044 1/2554 1001001 ภาษาไทยสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.อมรา    ทองใส
4045 1/2554 4032401 พันธุศาสตร์ ครุศาสตร์ ผศ.ดรุณี    ชัยมงคล
4046 1/2554 4032401 พันธุศาสตร์ ครุศาสตร์ อ.ปราณี    เลิศแก้ว
4047 1/2554 1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา ครุศาสตร์ อ.ผกาวดี    สะเภาคำ
4048 1/2554 1071101 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครุศาสตร์ ผศ.พัทธนันท์    วงษ์วิชยุตม์
4049 1/2554 1181101 คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์ อ.วิวัฒน์    ทวีทรัพย์
4050 1/2554 1181101 คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์ อ.ศรินญา    ธรรมยศ

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort