:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
3976 1/2554 1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ประพิมพร    โกศิยะกุล
3977 1/2554 2561204 หลักกฎหมายมหาชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ปาริชาติ    สายจันดี
3978 1/2554 2561204 หลักกฎหมายมหาชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ไพฑูรย์    นัยเจริญ
3979 1/2554 2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    นิติศาสตร์
3980 1/2554 2042102 การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วนัสนันท์    นุชนารถ
3981 1/2554 2014308 หลักการวิจารณ์ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วนัสนันท์    นุชนารถ
3982 1/2554 2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    วิจิตรศิลป์ฯ
3983 1/2554 2033414 คอมพิวเตอร์กราฟิกงานผสมหลายสื่อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.จิรพงศ์    ยืนยง
3984 1/2554 2032411 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟิก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.จิรพงศ์    ยืนยง
3985 1/2554 2013901 ทัศนศิลป์ไทยประเพณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วนัสนันท์    นุชนารถ
3986 1/2554 2023212 การพิมพ์สร้างสรรค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วนัสนันท์    นุชนารถ
3987 1/2554 2031409 หลักการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.จิรพงศ์    ยืนยง
3988 1/2554 2031409 หลักการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วัชรัศน์    ศรีวิริยะกิจ
3989 1/2554 2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วัชรัศน์    ศรีวิริยะกิจ
3990 1/2554 2033202 บาติก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วัชรัศน์    ศรีวิริยะกิจ
3991 1/2554 2033202 บาติก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เชวงศักดิ์    เขียวเขิน
3992 1/2554 3563203 การจัดการธุรกิจศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วัชรัศน์    ศรีวิริยะกิจ
3993 1/2554 2561203 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.สุชิน    รอดกำเหนิด
3994 1/2554 1212201 การพูดสื่อสาร 1 ครุศาสตร์ อ.อนุสิษฐ์    พันธ์กล่ำ
3995 1/2554 1634107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสารสนเทศ ครุศาสตร์ ผศ.ศรีรัตน์    เจิงกลิ่นจันทร์
3996 1/2554 1161603 วอลเลย์บอล ครุศาสตร์ ผศ.อภิศักดิ์    ขำสุข
3997 1/2554 1161609 ตะกร้อ ครุศาสตร์ ผศ.ศุภชัย    สังวรินทะ
3998 1/2554 1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครุศาสตร์ อ.วรพรรณ    กระต่ายทอง
3999 1/2554 1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครุศาสตร์ อ.วันทนา    สุขเทศ
4000 1/2554 1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครุศาสตร์ อ.วรพรรณ    กระต่ายทอง

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort