:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
3826 1/2554 5572109 คณิตศาสตร์วิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.กิตติศักดิ์    คงสีไพร
3827 1/2554 5572109 คณิตศาสตร์วิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.กิตติศักดิ์    คงสีไพร
3828 3/2554 5571103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.กิตติศักดิ์    คงสีไพร
3829 1/2554 5574101 งานบริการด้านไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.กิตติศักดิ์    คงสีไพร
3830 1/2554 5572109 คณิตศาสตร์วิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.กิตติศักดิ์    คงสีไพร
3831 1/2554 5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.กิตติศักดิ์    คงสีไพร
3832 1/2554 5711106 ทักษะการใช้เครื่องมือประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิษณุ    บัวเทศ
3833 1/2554 5711106 ทักษะการใช้เครื่องมือประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิษณุ    บัวเทศ
3834 1/2554 5574601 โครงการพิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิษณุ    บัวเทศ
3835 1/2554 5573104 เครื่องจักรกลไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิษณุ    บัวเทศ
3836 1/2554 5711106 ทักษะการใช้เครื่องมือประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิษณุ    บัวเทศ
3837 1/2554 5711107 การเขียนแบบวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมโภชน์    วงษ์เขียด
3838 1/2554 5711107 การเขียนแบบวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมโภชน์    วงษ์เขียด
3839 1/2554 5711107 การเขียนแบบวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมโภชน์    วงษ์เขียด
3840 1/2554 5711107 การเขียนแบบวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมโภชน์    วงษ์เขียด
3841 1/2554 5653307 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.นรุตม์    บุตรพลอย
3842 1/2554 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พัชรา    ม่วงการ
3843 1/2554 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ไพชยนต์    สิริเสถียรวัฒนา
3844 1/2554 4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พัชรา    ม่วงการ
3845 1/2554 4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ไพชยนต์    สิริเสถียรวัฒนา
3846 1/2554 4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.เสถียร    ทีทา
3847 1/2554 4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.วิไลวรรณ    กระต่ายทอง
3848 1/2554 4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.วิสิฐ    ธัญญะวัน
3849 1/2554 4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.วิรัช    เนื้อไม้
3850 1/2554 4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พัชรา    ม่วงการ

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort