:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
3801 2/2554 1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ครุศาสตร์ ผศ.ธีระ    ภักดี
3802 2/2554 1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ครุศาสตร์ รศ.ดร.อารักษ์    ชัยมงคล
3803 1/2554 2551301 ระบบบริหารราชการไทย มร.กพ.แม่สอด อ.วนัสนันท์    ศิริรัตนะ
3804 1/2554 2551103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ มร.กพ.แม่สอด อ.คมสันต์    นาควังไทร
3805 1/2554 2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป มร.กพ.แม่สอด อ.กัลยาณี    สุขเนียม
3806 1/2554 2551301 ระบบบริหารราชการไทย มร.กพ.แม่สอด อ.วนัสนันท์    ศิริรัตนะ
3807 1/2554 2551303 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร มร.กพ.แม่สอด อ.ช่อพฤกษ์    ผิวกู่
3808 1/2554 2504903 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ มร.กพ.แม่สอด อ.ช่อพฤกษ์    ผิวกู่
3809 1/2554 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า มร.กพ.แม่สอด อ.มัลลิกา    ทองเอม
3810 1/2554 2551103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ มร.กพ.แม่สอด อ.คมสันต์    นาควังไทร
3811 1/2554 2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป มร.กพ.แม่สอด อ.กัลยาณี    สุขเนียม
3812 3/2554 5571103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.กิตติศักดิ์    คงสีไพร
3813 3/2554 5712106 เครื่องจักรกลไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมโภชน์    วงษ์เขียด
3814 1/2554 5711107 การเขียนแบบวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมโภชน์    วงษ์เขียด
3815 1/2554 5711107 การเขียนแบบวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมโภชน์    วงษ์เขียด
3816 1/2554 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิชัย    แสงเมือง
3817 1/2554 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิชัย    แสงเมือง
3818 1/2554 5572101 วิศวกรรมวัสดุไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วีระพล    พลีสัตย์
3819 1/2554 5573103 การติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วีระพล    พลีสัตย์
3820 3/2554 5571104 เครื่องมือวัด และการวัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วสันต์    เพชรพิมูล
3821 1/2554 5571101 เขียนแบบวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วสันต์    เพชรพิมูล
3822 3/2554 5571104 เครื่องมือวัด และการวัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วสันต์    เพชรพิมูล
3823 1/2554 5571101 เขียนแบบวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วสันต์    เพชรพิมูล
3824 1/2554 5711110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.มนูญ    บูลย์ประมุข
3825 1/2554 5711110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.มนูญ    บูลย์ประมุข

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort