:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
3776 2/2554 1074125 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย ครุศาสตร์ อ.วันทนา    สุขเทศ
3777 2/2554 1072002 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย ครุศาสตร์ อ.วันทนา    สุขเทศ
3778 2/2554 1063102 การบริหารจัดการในสถานศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
3779 1/2554 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ครุศาสตร์ อ.วชิระ    พิมพ์ทอง
3780 1/2554 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
3781 2/2554 1043101 การวัดและประเมินผลการศึกษา ครุศาสตร์ ดร.สุภาพร    พงษ์ภิญโญโอภาส
3782 2/2554 1043101 การวัดและประเมินผลการศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.สุรชัย    โกศิยะกุล
3783 2/2554 1043101 การวัดและประเมินผลการศึกษา ครุศาสตร์ รศ.ดร.สมชัย    วงษ์นายะ
3784 2/2554 1022101 การจัดการเรียนรู้ ครุศาสตร์ ผศ.ดร.เรขา    อรัญวงศ์
3785 2/2554 1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตร์ ผศ.ดร.เรขา    อรัญวงศ์
3786 2/2554 1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตร์ ผศ.ธงชัย    ช่อพฤกษา
3787 2/2554 1051301 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม ครุศาสตร์ อ.ณัชชารีย์    กุศลธรรมรัตน์
3788 2/2554 1051301 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม ครุศาสตร์ อ.วชิระ    พิมพ์ทอง
3789 2/2554 1051301 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม ครุศาสตร์ ผศ.อังสุรีย์    พันธ์แก้ว
3790 2/2554 1051301 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม ครุศาสตร์ ผศ.อังสุรีย์    พันธ์แก้ว
3791 2/2554 1051301 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม ครุศาสตร์ รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ์
3792 2/2554 1051301 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
3793 2/2554 1053501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น ครุศาสตร์ อ.วชิระ    พิมพ์ทอง
3794 2/2554 1053501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
3795 2/2554 1051105 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ ผศ.อังสุรีย์    พันธ์แก้ว
3796 2/2554 1051105 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
3797 2/2554 1051105 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ์
3798 2/2554 1063102 การบริหารจัดการในสถานศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ธีระ    ภักดี
3799 2/2554 1063102 การบริหารจัดการในสถานศึกษา ครุศาสตร์ รศ.ดร.อารักษ์    ชัยมงคล
3800 2/2554 1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ครุศาสตร์ อ.สุมาลี    วิทยรัตน์

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort