:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
376 2/2557 1243303 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ณัฐธยา    รังสิยานนท์
377 2/2557 1242301 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ณัฐธยา    รังสิยานนท์
378 2/2557 1241302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ณัฐธยา    รังสิยานนท์
379 2/2557 1242308 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.พลากร    ทิพย์มาลา
380 2/2557 1241308 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.พลากร    ทิพย์มาลา
381 2/2557 1242314 ปฏิบัติกีตาร์ 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ณัฐพงศ์    บุญครอบ
382 2/2557 1242308 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ณัฐพงศ์    บุญครอบ
383 2/2557 1242319 รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ณัฐพงศ์    บุญครอบ
384 2/2557 1243102 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อาทิตยา    ธานีรัตน์
385 2/2557 1242103 ประวัติดนตรีตะวันตก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อาทิตยา    ธานีรัตน์
386 2/2557 1241316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อาทิตยา    ธานีรัตน์
387 2/2557 1241104 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อาทิตยา    ธานีรัตน์
388 2/2557 1243313 รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.บรรเจิด    วรรณะ
389 2/2557 1244208 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.บรรเจิด    วรรณะ
390 2/2557 1244208 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.บรรเจิด    วรรณะ
391 2/2557 1243105 หลักการและวิธีการสอนดนตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.เอกวุฒิ    โลหะการก
392 2/2557 2061001 สังคีตนิยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.เอกวุฒิ    โลหะการก
393 2/2557 1244205 การปรับวงดนตรีไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อนุลักษณ์    อาสาสู้
394 2/2557 1241306 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อนุลักษณ์    อาสาสู้
395 2/2557 1243101 การวิเคราะห์เพลงไทย 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ชัชชัย    พวกดี
396 2/2557 1243308 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ชัชชัย    พวกดี
397 2/2557 1241320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.กวี    ครองแก้ว
398 2/2557 1243101 การวิเคราะห์เพลงไทย 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ชัชชัย    พวกดี
399 2/2557 1243308 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ชัชชัย    พวกดี
400 2/2557 1241320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.กวี    ครองแก้ว

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort