:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
3726 2/2554 1231401 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.สิริวรรณ    สิรวณิชย์
3727 2/2554 1231401 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู ครุศาสตร์ รศ.ดร.พิสมัย    รบชนะชัย พูลสุข
3728 2/2554 1251203 วรรณกรรมวิจารณ์สำหรับครู ครุศาสตร์ อ.อมรา    ทองใส
3729 2/2554 1231601 ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.เลเกีย    เขียวดี
3730 2/2554 1231601 ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับครู ครุศาสตร์ รศ.ดร.พิสมัย    รบชนะชัย พูลสุข
3731 2/2554 1251101 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย ครุศาสตร์ อ.ศุภรดา    สุขประเสริฐ
3732 2/2554 1211102 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ครุศาสตร์ อ.ชลชลิตา    แตงนารา
3733 2/2554 1001001 ภาษาไทยสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.อมรา    ทองใส
3734 2/2554 1001001 ภาษาไทยสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.ศุภรดา    สุขประเสริฐ
3735 2/2554 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ครุศาสตร์ อ.ณัชชารีย์    กุศลธรรมรัตน์
3736 2/2554 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
3737 2/2554 1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา ครุศาสตร์ อ.ผกาวดี    สะเภาคำ
3738 2/2554 1181103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ครุศาสตร์ อ.เฉลิม    ทองจอน
3739 2/2554 1052001 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
3740 2/2554 1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา ครุศาสตร์ อ.ผกาวดี    สะเภาคำ
3741 2/2554 1052001 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
3742 2/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.นิติพันธ์    บุตรฉุย
3743 2/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ธัชนิติ    วีระศิริวัฒน์
3744 2/2554 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ทวิโรฒ    ศรีแก้ว
3745 2/2554 1072102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ครุศาสตร์ ผศ.พัทธนันท์    วงษ์วิชยุตม์
3746 2/2554 1251301 การฟัง การพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์ ครุศาสตร์ อ.ศุภรดา    สุขประเสริฐ
3747 2/2554 1251502 การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก ครุศาสตร์ อ.กษมา    สุรเดชา
3748 2/2554 1251502 การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
3749 2/2554 1232302 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.วรพรรณ    กระต่ายทอง
3750 2/2554 1232302 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.รัตติกาล    หินแก้ว

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort