:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
3701 2/2554 2501002 เศรษฐกิจพอเพียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.จิราภา    จารุวัฒน์
3702 2/2554 2501002 เศรษฐกิจพอเพียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โอกามา    จ่าแกะ
3703 2/2554 2501002 เศรษฐกิจพอเพียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.จิราภา    จารุวัฒน์
3704 2/2554 2501002 เศรษฐกิจพอเพียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โอกามา    จ่าแกะ
3705 2/2554 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ประพิมพร    โกศิยะกุล
3706 2/2554 2561206 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.เรวัตร    บุญโถ
3707 2/2554 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ศรีรัตน์    เจิงกลิ่นจันทร์
3708 2/2554 2561204 หลักกฎหมายมหาชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อภิชาติ    บวบขม
3709 2/2554 2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.จิรพงศ์    ยืนยง
3710 2/2554 2032402 คอมพิวเตอร์กราฟิก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.จิรพงศ์    ยืนยง
3711 2/2554 2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    นิติศาสตร์
3712 2/2554 2031410 องค์ประกอบศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วนัสนันท์    นุชนารถ
3713 2/2554 2021201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วนัสนันท์    นุชนารถ
3714 2/2554 2021203 การพิมพ์ซิลค์สกรีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วนัสนันท์    นุชนารถ
3715 2/2554 2021203 การพิมพ์ซิลค์สกรีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เชวงศักดิ์    เขียวเขิน
3716 2/2554 2012204 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ประเทศไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วัชรัศน์    ศรีวิริยะกิจ
3717 2/2554 2001105 การออกแบบเขียนแบบตัวอักษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วัชรัศน์    ศรีวิริยะกิจ
3718 2/2554 2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.พัจนภา    เพชรรัตน์
3719 2/2554 1212201 การพูดสื่อสาร 1 ครุศาสตร์ อ.อนุสิษฐ์    พันธ์กล่ำ
3720 2/2554 1161601 ฟุตบอล ครุศาสตร์ ผศ.ศุภชัย    สังวรินทะ
3721 2/2554 1161602 บาสเกตบอล ครุศาสตร์ ผศ.ศุภชัย    สังวรินทะ
3722 2/2554 1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
3723 2/2554 1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
3724 2/2554 1052001 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ์
3725 2/2554 1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครุศาสตร์ ดร.ชัยรัตน์    บุมี

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort