:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
3326 1/2556 1232301 การเมืองการปกครองของไทยสำหรับครู ครุศาสตร์ รศ.ดร.พิสมัย    รบชนะชัย พูลสุข
3327 1/2556 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ครุศาสตร์ รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ์
3328 1/2556 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ครุศาสตร์ รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ์
3329 1/2556 1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการ ครุศาสตร์ รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ์
3330 1/2556 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ครุศาสตร์ รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ์
3331 1/2556 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ครุศาสตร์ รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ์
3332 1/2556 1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการ ครุศาสตร์ รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ์
3333 1/2556 1051005 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
3334 1/2556 1051005 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
3335 1/2556 1071101 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครุศาสตร์ ผศ.พัทธนันท์    วงษ์วิชยุตม์
3336 1/2556 1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม ครุศาสตร์ ผศ.พัทธนันท์    วงษ์วิชยุตม์
3337 1/2556 1071207 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล ครุศาสตร์ ผศ.พัทธนันท์    วงษ์วิชยุตม์
3338 1/2556 1071101 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครุศาสตร์ ผศ.พัทธนันท์    วงษ์วิชยุตม์
3339 1/2556 1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม ครุศาสตร์ ผศ.พัทธนันท์    วงษ์วิชยุตม์
3340 1/2556 1071207 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล ครุศาสตร์ ผศ.พัทธนันท์    วงษ์วิชยุตม์
3341 1/2556 4123601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย ครุศาสตร์ ผศ.ดร.ยุภาดี    ปณะราช
3342 1/2556 4123601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย ครุศาสตร์ ผศ.ดร.ยุภาดี    ปณะราช
3343 1/2556 1214301 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือและแบบทดสอบ ครุศาสตร์ ผศ.ดร.บัณฑิต    ฉัตรวิโรจน์
3344 1/2556 1214101 การทดสอบและวัดผลสำหรับครูภาษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.บัณฑิต    ฉัตรวิโรจน์
3345 1/2556 1212103 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียน ครุศาสตร์ ผศ.ดร.บัณฑิต    ฉัตรวิโรจน์
3346 1/2556 1012101 การศึกษาและความเป็นครู ครุศาสตร์ ดร.พฤฑฒิพล    พฤฑฒิกุล
3347 1/2556 1012101 การศึกษาและความเป็นครู ครุศาสตร์ ผศ.ธีระ    ภักดี
3348 1/2556 1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์ ดร.ชัยรัตน์    บุมี
3349 1/2556 1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์ ดร.ชัยรัตน์    บุมี
3350 2/2555 4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ธีศิษฏ์    กระต่ายทอง

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort