:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
3251 1/2556 1232325 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ ครุศาสตร์ อ.รัตติกาล    โสภัคค์ศรีกุล
3252 1/2556 1233304 ท้องถิ่นศึกษา ครุศาสตร์ อ.รัตติกาล    โสภัคค์ศรีกุล
3253 1/2556 1233604 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครุศาสตร์ อ.รัตติกาล    โสภัคค์ศรีกุล
3254 1/2556 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ ครุศาสตร์ อ.รัตติกาล    โสภัคค์ศรีกุล
3255 1/2556 1182204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ครุศาสตร์ อ.ยลดา    กระต่ายทอง
3256 1/2556 1184206 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับส ครุศาสตร์ อ.ยลดา    กระต่ายทอง
3257 1/2556 1182204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ครุศาสตร์ อ.ยลดา    กระต่ายทอง
3258 1/2556 1184206 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับส ครุศาสตร์ อ.ยลดา    กระต่ายทอง
3259 1/2556 1254105 ถ้อยคำสำนวนไทย ครุศาสตร์ อ.มานพ    ศรีเทียม
3260 1/2556 1252304 การแต่งคำประพันธ์ ครุศาสตร์ อ.มานพ    ศรีเทียม
3261 1/2556 1254105 ถ้อยคำสำนวนไทย ครุศาสตร์ อ.มานพ    ศรีเทียม
3262 1/2556 1252304 การแต่งคำประพันธ์ ครุศาสตร์ อ.มานพ    ศรีเทียม
3263 1/2556 1161502 ยิมนาสติก ครุศาสตร์ อ.ภูมิสิทธิ์    สัจจหทยาศรม
3264 1/2556 1161502 ยิมนาสติก ครุศาสตร์ อ.ภูมิสิทธิ์    สัจจหทยาศรม
3265 1/2556 1164102 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ครุศาสตร์ อ.ภูมิสิทธิ์    สัจจหทยาศรม
3266 1/2556 1182201 การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเพื่อการศึกษา ครุศาสตร์ อ.พลเทพ    มีไผ่ขอ
3267 1/2556 1183105 การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับ ครุศาสตร์ อ.พลเทพ    มีไผ่ขอ
3268 1/2556 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ ครุศาสตร์ อ.พลเทพ    มีไผ่ขอ
3269 1/2556 1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา ครุศาสตร์ อ.ผกาวดี    สะเภาคำ
3270 1/2556 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ผกาวดี    สะเภาคำ
3271 1/2556 1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา ครุศาสตร์ อ.ผกาวดี    สะเภาคำ
3272 1/2556 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ผกาวดี    สะเภาคำ
3273 1/2556 1253303 ศิลปะการอ่านคำประพันธ์ไทย ครุศาสตร์ อ.นันทิพัฒน์    เพ็งแดง
3274 1/2556 1253303 ศิลปะการอ่านคำประพันธ์ไทย ครุศาสตร์ อ.นันทิพัฒน์    เพ็งแดง
3275 1/2556 1253204 วรรณกรรมปัจจุบัน ครุศาสตร์ อ.นันทิพัฒน์    เพ็งแดง

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort