:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
326 2/2557 1542401 วรรณกรรมวิจารณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วิยุดา    ทิพย์วิเศษ
327 2/2557 1541202 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.พรพรรณ    มีเจริญ
328 2/2557 1542208 การอ่านตีความ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.พนัส    เพ็งเลิก
329 2/2557 1541208 การพูดเพื่อสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ทิพย์วรรณ    สีสัน
330 2/2557 1543408 คติชนวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ตรีรัตน์    เครือกลัด
331 2/2557 1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    ภาษาไทย
332 2/2557 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    ภาษาไทย
333 2/2557 2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อิสสราพร    อ่อนบุญ
334 2/2557 2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อิสสราพร    อ่อนบุญ
335 2/2557 2534407 เครือข่ายทางสังคมและกระบวนการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อิสสราพร    อ่อนบุญ
336 2/2557 2533204 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วรรณิศา    สุโสม
337 2/2557 2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วรรณิศา    สุโสม
338 2/2557 2532203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วรรณิศา    สุโสม
339 2/2557 2533803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วรรณิศา    สุโสม
340 2/2557 2531207 สังคมเศรษฐกิจพอเพียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.รัฐศาสตร์    สร้อยมาต
341 2/2557 2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.รัฐศาสตร์    สร้อยมาต
342 2/2557 2534304 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตใน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.รัฐศาสตร์    สร้อยมาต
343 2/2557 2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ธวชินี    ลาลิน
344 2/2557 2533101 ปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ธวชินี    ลาลิน
345 2/2557 2531202 ครอบครัวและชุมชนไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ธวชินี    ลาลิน
346 2/2557 2533307 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.วิทยา    คามุณี
347 2/2557 2534402 การพัฒนาประชาสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.วิทยา    คามุณี
348 2/2557 2531303 แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.วิทยา    คามุณี
349 2/2557 2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    นิติศาสตร์
350 2/2557 2562606 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.เคลียวพันธ์    ศิลาหลัก

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort