:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
3126 1/2556 2562606 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ศรวัส    ศิริ
3127 1/2556 2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ปราโมทย์    คัจฉพันธ์
3128 1/2556 2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.วินัย    บุษบา
3129 1/2556 2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.มีชัย    คำเพ็ญ
3130 1/2556 3562505 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.เคลียวพันธ์    ศิลาหลัก
3131 1/2556 2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ปาริชาติ    สายจันดี
3132 1/2556 2563201 กฎหมายครอบครัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ปาริชาติ    สายจันดี
3133 1/2556 2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.พัจนภา    เพชรรัตน์
3134 1/2556 2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เยาวลักษณ์    ใจวิสุทธิ์หรรษา
3135 1/2556 1242303 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อนุลักษณ์    อาสาสู้
3136 1/2556 1241305 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อนุลักษณ์    อาสาสู้
3137 1/2556 1242202 หลักการขับร้องเพลงไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อนุลักษณ์    อาสาสู้
3138 1/2556 1241309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อนุลักษณ์    อาสาสู้
3139 1/2556 1241302 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ศศิธร    ศิริรัตน์
3140 1/2556 1241303 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ศศิธร    ศิริรัตน์
3141 1/2556 1243202 การบันทึกโน้ตเพลงไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ศศิธร    ศิริรัตน์
3142 1/2556 1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ศศิธร    ศิริรัตน์
3143 1/2556 2061001 สังคีตนิยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ณัฐพงศ์    บุญครอบ
3144 1/2556 1242314 ปฏิบัติกีตาร์ 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ณัฐพงศ์    บุญครอบ
3145 1/2556 1242314 ปฏิบัติกีตาร์ 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ณัฐพงศ์    บุญครอบ
3146 1/2556 1241103 ทฤษฏีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ณัฐพงศ์    บุญครอบ
3147 1/2556 1244205 การปรับวงดนตรีไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ชัชชัย    พวกดี
3148 1/2556 1241314 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ฉัตรชัย    อยู่เกิด
3149 1/2556 1241313 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ฉัตรชัย    อยู่เกิด
3150 1/2556 1244211 การประพันธ์เพลงสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ฉัตรชัย    อยู่เกิด

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort