:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
3051 1/2556 1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    ภาษาไทย
3052 1/2556 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    ภาษาไทย
3053 1/2556 1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    ภาษาไทย
3054 1/2556 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.โปรแกรมวิชา    ภาษาไทย
3055 1/2556 1544601 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สุนทรี    ดวงทิพย์
3056 1/2556 1542201 การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สุนทรี    ดวงทิพย์
3057 1/2556 2534901 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อิสสราพร    อ่อนบุญ
3058 1/2556 2503301 การพัฒนาชุมชนกับระบบสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อิสสราพร    อ่อนบุญ
3059 1/2556 2533202 สังคมวิทยาการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อิสสราพร    อ่อนบุญ
3060 1/2556 2533207 การจัดการความรู้ของชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อิสสราพร    อ่อนบุญ
3061 1/2556 2531302 ภาวะผู้นำและพลวัตกลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อัครพงษ์    เพ็ชรพูล
3062 1/2556 2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อัครพงษ์    เพ็ชรพูล
3063 1/2556 2503301 การพัฒนาชุมชนกับระบบสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อัครพงษ์    เพ็ชรพูล
3064 1/2556 2533902 กระบวนการและเทคนิคการทำงานพัฒนาสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อัครพงษ์    เพ็ชรพูล
3065 1/2556 2501002 เศรษฐกิจพอเพียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อัครพงษ์    เพ็ชรพูล
3066 1/2556 2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สิริไพลิน    สิงห์อินทร์
3067 1/2556 2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สิริไพลิน    สิงห์อินทร์
3068 1/2556 2533309 การพัฒนาแบบยั่งยืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ธวชินี    แสงขรรค์ชัย
3069 1/2556 2534403 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ธวชินี    แสงขรรค์ชัย
3070 1/2556 2544208 เทคโนโลยีกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ธวชินี    แสงขรรค์ชัย
3071 1/2556 2531105 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ธวชินี    แสงขรรค์ชัย
3072 1/2556 2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.จิราภา    จารุวัฒน์
3073 1/2556 2521203 สมาธิเพื่อความสุขในงานพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.กรรณิกา    อุสสาสาร
3074 1/2556 2504901 สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.กรรณิกา    อุสสาสาร
3075 1/2556 2531206 วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.กรรณิกา    อุสสาสาร

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort