:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
3001 1/2556 2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.พัจนภา    เพชรรัตน์
3002 1/2556 2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ปาริชาติ    สายจันดี
3003 1/2556 2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.จันทิมา    ก้อนจันทร์เทศ
3004 1/2556 2561204 หลักกฎหมายมหาชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ปาริชาติ    สายจันดี
3005 1/2556 2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.เคลียวพันธ์    ศิลาหลัก
3006 1/2556 2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ปาริชาติ    สายจันดี
3007 1/2556 2563201 กฎหมายครอบครัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ปาริชาติ    สายจันดี
3008 1/2556 2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.สุชิน    รอดกำเหนิด
3009 1/2556 2562406 เอกเทศสัญญา 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.จันทิมา    ก้อนจันทร์เทศ
3010 1/2556 2033202 บาติก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เชวงศักดิ์    เขียวเขิน
3011 1/2556 2541001 มนุษย์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ปนัดดา    พาณิชยพันธุ์
3012 1/2556 2541001 มนุษย์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สุรีรัตน์    ระบอบ
3013 1/2556 2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ปนัดดา    พาณิชยพันธุ์
3014 1/2556 2543201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สุรีรัตน์    ระบอบ
3015 1/2556 2541001 มนุษย์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วัลลภ    ทองอ่อน
3016 1/2556 2542206 ภาษาอังกฤษสำหรับสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สุรีรัตน์    ระบอบ
3017 1/2556 2542402 การสำรวจระยะไกล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ฤทธิรงค์    เกาฎีระ
3018 1/2556 2542401 การเขียนแผนที่และการทำแผนที่ดิจิตอล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สุรีรัตน์    ระบอบ
3019 1/2556 2542105 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ฤทธิรงค์    เกาฎีระ
3020 1/2556 2541404 เทคนิคภาคสนามและการสำรวจภูมิประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ฤทธิรงค์    เกาฎีระ
3021 1/2556 1553204 การเขียนตามรูปแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.วันเพ็ญ    บุญมา
3022 1/2556 1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วิยุดา    ทิพย์วิเศษ
3023 1/2556 1541202 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วิยุดา    ทิพย์วิเศษ
3024 1/2556 1543409 วรรณกรรมซีไรต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วิยุดา    ทิพย์วิเศษ
3025 1/2556 1531101 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วิยุดา    ทิพย์วิเศษ

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort