:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
2776 1/2556 3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.ฉัตรชัย    อินทรประพันธ์
2777 1/2556 3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.จักรพันธ์    หวาจ้อย
2778 1/2556 3602204 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาการจัดการ อ.วัชรินทร์    ปัญญาเสน
2779 1/2556 3602206 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบกราฟิก วิทยาการจัดการ อ.มนตรี    ใจแน่น
2780 1/2556 3602603 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ วิทยาการจัดการ อ.มนตรี    ใจแน่น
2781 1/2556 3603617 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิทยาการจัดการ อ.มนตรี    ใจแน่น
2782 1/2556 3604504 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการจัดการ อ.พลอยพรรณ    สอนสุวิทย์
2783 1/2556 3602205 ฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.ชลธิชา    แสงงาม
2784 1/2556 3602201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น วิทยาการจัดการ อ.ชลธิชา    แสงงาม
2785 1/2556 3602301 โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.ชลธิชา    แสงงาม
2786 1/2556 3603205 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.ฉัตรชัย    อินทรประพันธ์
2787 1/2556 3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ    บุญอนนท์
2788 1/2556 3571201 หลักการมัคคุเทศก์ วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ    บุญอนนท์
2789 1/2556 3571203 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย วิทยาการจัดการ อ.ยุชิตา    กันหามิ่ง
2790 1/2556 3574903 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ    บุญอนนท์
2791 1/2556 1643104 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย วิทยาการจัดการ อ.การันต์    เจริญสุวรรณ
2792 1/2556 3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาการจัดการ อ.การันต์    เจริญสุวรรณ
2793 1/2556 3571106 การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาการจัดการ อ.การันต์    เจริญสุวรรณ
2794 1/2556 3571301 หลักการโรงแรม วิทยาการจัดการ อ.ประพล    จิตคติ
2795 1/2556 3573304 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน วิทยาการจัดการ อ.ประพล    จิตคติ
2796 1/2556 3572207 จิตวิทยาบริการ วิทยาการจัดการ อ.ยุชิตา    กันหามิ่ง
2797 1/2556 3572209 ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ อ.ยุชิตา    กันหามิ่ง
2798 1/2556 3572210 การจัดการส่วนหน้า วิทยาการจัดการ อ.สุภาภรณ์    หมั่นหา
2799 1/2556 3572201 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว วิทยาการจัดการ อ.สุภาภรณ์    หมั่นหา
2800 1/2556 3574101 ธุรกิจการบิน วิทยาการจัดการ อ.สุภาภรณ์    หมั่นหา

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort