:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
2751 1/2556 3034101 สื่อประชาสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ อ.พิมพ์นารา    บรรจง
2752 1/2556 3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.พธูรำไพ    ประภัสสร
2753 1/2556 3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น วิทยาการจัดการ อ.ประจักร    กึกก้อง
2754 1/2556 3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น วิทยาการจัดการ อ.ธัญรดี    บุญปัน
2755 1/2556 3011101 หลักนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ อ.ศุภโชคชัย    นันทศรี
2756 1/2556 3023205 การเขียนบทความและสารคดี วิทยาการจัดการ อ.ศุภโชคชัย    นันทศรี
2757 1/2556 3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.พธูรำไพ    ประภัสสร
2758 1/2556 3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ อ.ประจักร    กึกก้อง
2759 1/2556 3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ อ.พิมพ์นารา    บรรจง
2760 1/2556 3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ อ.ประจักร    กึกก้อง
2761 1/2556 3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ อ.ธัญรดี    บุญปัน
2762 1/2556 3542403 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการจัดการ อ.ชูเกียรติ    เนื้อไม้
2763 1/2556 3544103 การตลาดระหว่างประเทศ วิทยาการจัดการ ผศ.เพชรา    บุดสีทา
2764 1/2556 3541101 หลักการตลาด วิทยาการจัดการ อ.จิระ    ประสพธรรม
2765 1/2556 3541101 หลักการตลาด วิทยาการจัดการ ผศ.อิสรีย์    ด่อนคร้าม
2766 1/2556 3541101 หลักการตลาด วิทยาการจัดการ ผศ.ถมรัตน์    เงินทอง
2767 1/2556 3541101 หลักการตลาด วิทยาการจัดการ ผศ.เพชรา    บุดสีทา
2768 1/2556 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค วิทยาการจัดการ อ.วรรณพรรณ    รักษ์ชน
2769 1/2556 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.ชูเกียรติ    เนื้อไม้
2770 1/2556 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.วรรณพรรณ    รักษ์ชน
2771 1/2556 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ รศ.ธารทิพย์    ธรรมสอน
2772 1/2556 3602502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1 วิทยาการจัดการ อ.พลอยพรรณ    สอนสุวิทย์
2773 1/2556 3602102 การจัดระบบเครือข่ายและ วิทยาการจัดการ อ.พลอยพรรณ    สอนสุวิทย์
2774 1/2556 3601301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม วิทยาการจัดการ อ.จักรพันธ์    หวาจ้อย
2775 1/2556 3604901 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.จักรพันธ์    หวาจ้อย

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort